Meer meisjes en asielzoekers onder zwervers Gelderland

Het aantal jonge meisjes, licht verstandelijk gehandicapten en alleenstaande minderjarige asielzoekers onder zwerfjongeren in Gelderland neemt toe. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie is gehouden. Het aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar dat geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, wordt geschat op 400. Van hen zijn er 176 in beeld bij de reguliere jeugdhulpverlening. De overigen verdwijnen in een 'grijs circuit' en zijn onvindbaar of onbereikbaar voor de hulpverlening.

De onderzoekers raden de provincie Gelderland dringend aan om meer onderzoek te doen naar het grijze circuit en de toename van het aantal zwervende meisjes, niet ouder dan 18 jaar. Onder hen zijn tienermoeders maar ook meisjes die via zogenoemde 'loverboys' in het criminele circuit zijn terechtgekomen. Ook andere kwetsbare groepen als jongeren met psychische problemen moeten meer aandacht krijgen. Daarnaast moet voorkomen worden dat alleenstaande minderjarige asielzoekers die niet langer in Nederland mogen blijven, in de illegaliteit verdwijnen. Opmerkelijk is dat er grote verschillen zijn onder zwerfjongeren van allochtone afkomst. Zo is bijvoorbeeld het aantal Turkse zwerfjongeren relatief ondervertegenwoordigd.

De onderzoekers doen in hun rapport aanbevelingen om zwerfgedrag te voorkomen. Dit kan als er wordt ingegaan op signalen van jongeren en er op tijd hulp wordt aangeboden. Een intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg is daarom noodzakelijk. Met name basisscholen moeten in een vroegtijdig stadium problemen bij jongeren signaleren en doorgeven aan de jeugdhulpverlening.

De twintig bureaus die zich in Gelderland bezighouden met de jeugdhulpverlening moeten onderling hun kennis uitwisselen. Dit gebeurt nu te weinig. Jongeren moeten steeds hetzelfde verhaal aan verschillende instanties vertellen, waardoor ze gedemotiveerd afhaken. Een goed registratiesysteem, waarbij namen en geboortedata worden geregistreerd, is noodzakelijk.

Jongeren ervaren ook de overstap van de jeugdhulpverlening naar de volwassen hulpverlening als te groot. Een persoonlijke begeleiding wordt aanbevolen.

De provincie Gelderland heeft het beschikbare bedrag voor de jeugdhulpverlening voor 2002 verdubbeld tot 1.1 miljoen gulden. Met dat geld wordt onder meer geprobeerd de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening weg te werken en meer kennis te vergaren over de problematiek van de zwerfjongeren.