Kamer twijfelt over gevolgen groei Schiphol

De Tweede Kamer betwijfelt sterk of de kwaliteit van het milieu rond Schiphol in de komende jaren niet zal verslechteren, zoals het kabinet heeft gesteld.

Die twijfel bleek vanmorgen bij de behandeling van de Schiphol- of Luchtvaartwet, waar in de toekomst tevens een aantal belangrijke besluiten voor het vliegverkeer op gebaseerd zal zijn.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel bekritiseerde vandaag namens de grootste coalitiepartij als eerste de manier waarop de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (VROM) in deze wet andere milieunormen voor Schiphol hanteren dan in besluiten uit de jaren negentig gebruikelijk was.

Van Gijzel noemde de wet zelf overzichtelijk en doorzichtig, maar de daarop gebaseerde besluiten voor vliegverkeer en indeling van de luchthaven zijn volgens hem ,,ondoorgrondelijk'', ,,onnavolgbaar'' en ``niet transparant''. Van sommige redeneringen was hij naar eigen zeggen ,,horendol'' geworden. Desondanks accepteert de PvdA de nieuwe (kader)wet, zo kondigde hij alvast aan. Coalitiepartner de VVD gaat eveneens akkoord en verwacht meer duidelijkheid in de latere besluiten. De kaderwet is nodig om Schiphol in staat te stellen de vijfde (landings)baan over enkele jaren in gebruik te nemen.

Een deel van de Tweede Kamer wil dat de minister in de toelichting op de wet helderder aangeeft wat er in de komende jaren, vooral tussen 2005 en 2010 gebeurt met de geluidsoverlast, de stank en de veiligheid. Volgens Van Gijzel is bovendien niet duidelijk gemaakt hoe de handhaving in de praktijk zal verlopen. Hij vroeg zich af hoe het kan dat lagere landingen (onder 2000 voet) tot minder geluidhinder zullen leiden. Volgens de berekeningen van de minister blijven de effecten wel degelijk binnen de perken. Geluidsoverlast en risico's voor de omwonenden zullen niet toenemen als in 2005 de vijfde start- en landingsbaan op de luchthaven in gebruik wordt genomen.

Ook coalitiepartij D66 en GroenLinks vinden dat Netelenbos er niet in is geslaagd om duidelijkheid te verschaffen. ,,Dichtbij Schiphol verbetert de situatie, maar mensen die verder weg wonen krijgen te maken met meer herrie'', verwacht D66-Kamerlid Van Walsem. Volgens hem komen er te weinig meetpunten voor lawaai. Van Gijzel meent dat het aantal niet zo belangrijk is, maar wel dat er ,,een adequaat meetsysteem wordt gehanteerd''. Hem was niet duidelijk geworden hoe de minister staande kan houden dat de omwonenden ondanks de verwachte groei van Schiphol geen extra hinder zullen ondervinden.