Antiglobalisme

Guy Verhofstadt hield in deze krant van 26 september een vurig pleidooi om de mondialisering ethisch in te dammen.

Terecht staat hij stil bij de steeds groter wordende kloof tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden. Zijn artikel is nochtans onvoldoende onderbouwd.

Niet alleen wordt er luchthartig aan voorbij gegaan wat nu de precieze betekenis is van het verdwijnen van talen en het afsterven van culturen, ook wijdt hij geen enkele gedachte aan wat gegeven de reeds bestaande ecologische problemen de gevolgen voor het milieu zullen zijn van een wereldwijde industrialisatie op dezelfde voet als, bijvoorbeeld, sommige Europese landen.

Ook van het door hem voorgestane, niet langer uitsluitend door de rijke landen gedomineerde, forum, waarbinnen bindende afspraken zouden moeten worden gemaakt over globale ethische standaarden voor o.m. arbeidsomstandigheden, intellectuele eigendom en good governance valt weinig heil te verwachten.

De in een G8 van bestaande regionale samenwerkingsverbanden te bereiken consensus zal slechts gebaseerd zijn op een grootste gemene deler die te gering zal zijn om überhaupt iets voor te stellen.

    • Wim Schuller