Voorlopig geen dekking verzekeraars

Grote verzekeraars als Fortis en Delta Lloyd hebben voor grote ondernemingen en bedrijfscomplexen in Nederland de risicodekking van terroristische aanslagen per 1 januari aanstaande voorlopig opgezegd. Ze verwachten aanzienlijke premieverhoging en mogelijk zelfs uitsluiting van schadedekking.

Dat hebben woordvoerders van Fortis en Delta Lloyd vanmorgen bevestigd. Aanleiding is het besluit van de herverzekeraar Münchener Rück om het schaderisico van terroristische aanslagen mogelijkerwijs niet langer als verzekerbaar te beschouwen. Münchener Rück berichtte de verzekeraars dat `terrorisme-risico' misschien niet langer onder `klein molest' maar onder `groot molest' zal vallen, het equivalent van oorlog. Daarmee zou dit risico een `onverzekerbaar risico' worden.

Zowel Fortis als Delta Lloyd heeft daarop zijn zakelijke cliënten onmiddellijk bericht dat de risicodekking als gevolg van terroristische aanslagen per 1 januari voorlopig is opgezegd. Fortis schrijft in een brief gedateerd op 27 september jongstleden aan zijn zakelijke cliënten (ondernemingen zowel als tussenpersonen) de verzekeringscontracten ,,niet ongewijzigd [te kunnen] continueren''. Volgens Fortis ,,lijkt beperking van de dekking van het (klein) molest risico in ieder geval onvermijdelijk''. Over de verhoging van de herverzekeringspremies valt volgens Fortis op dit moment niets te zeggen, ,,behalve dat deze aanzienlijk'' zal zijn.

Het gaat volgens een woordvoerder van Delta Lloyd om ,,duizenden polissen'' van de verzekeraars, die ,,alle grote ondernemingen in Nederland'' bestrijken.

Omdat de meeste polissen per 1 januari aflopen en een wettelijke opzegtermijn van drie maanden geldt, waren de verzekeraars genoodzaakt na het bericht van herverzekeraar Münchener Rück snel te reageren. Van andere herverzekeraars is geen soortgelijke brief ontvangen, maar hun standpunt verschilt volgens de woordvoerders niet van die van Münchener Rück.

Indien de herverzekeraars daadwerkelijk besluiten het terrorisme-risico onder `groot molest' te laten vallen, zullen geheel nieuwe maatregelen moeten worden getroffen om het risico alsnog af te dekken. Daarbij wordt gedacht aan een `terrorisme-pool', waarbij ook de staat wordt betrokken. In de praktijk zal de staat dan om steun worden gevraagd, zoals ook bij de luchtvaartmaatschappijen is gebeurd.

Volgens de woordvoerder van Delta Lloyd hebben de verzekeraars in heel West-Europa de dekking per 1 januari voorlopig opgezegd. Alleen in het Verenigd Koninkijk is het risico, na de zoveelste aanslag van de IRA, al sinds begin jaren negentig onder `groot molest' gebracht en een `terrorisme-pool' met steun van de Britse overheid opgericht waaruit de schade door terroristische aanslagen wordt betaald.

Het Verbond van Verzekeraars in Nederland heeft inmiddels een `stuurgroep' in het leven geroepen die het probleem van de mogelijk niet gedekte schade bestudeert. Contact met het ministerie van Financiën is volgens het verbond nog niet gelegd.

Het schaderisico van terroristische aanslagen die mogelijkerwijs tussen nu en 1 januari zullen worden gepleegd blijft wel vallen onder `klein molest' en is dus gedekt.

Fortis heeft intussen al wel alle contracten met een premievervaldatum of contractsvervaldatum tussen 1 januari 2002 en 1 april 2002 opgezegd, voor zover die nog niet opgezegd waren, en waarbij het gaat om brand, technische verzekeringen, aansprakelijkheid en (collectieve) ongevallen.