Eindexamen van studiehuis makkelijker

Het centraal eindexamen vwo-nieuwe stijl was dit jaar makkelijker dan het `oude' examen. Bovendien zijn de normen bij het `nieuwe' examen voor dertien van de zeventien vakken versoepeld. Toch scoorden kandidaten nieuwe stijl lager dan de examinandi oude stijl.

Dat staat in het Examenverslag 2001, het examenjaarverslag dat toetsinstituut Cito heeft gepubliceerd. Het afgelopen schooljaar deed een voorhoede van 6.000 leerlingen van 6-vwo eindexamen nieuwe stijl, dat is gebaseerd op het studiehuis, de grootschalige onderwijsvernieuwing in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Dit jaar zullen alle 6-vwo'ers examen nieuwe stijl doen. De bedoeling van het studiehuis is leerlingen zelfstandiger te leren werken en hen in veel meer vakken examen te laten doen dan in het traditionele onderwijs.

Volgens het Cito is het ,,niet opvallend'' dat `nieuwe stijlers' minder hoge resultaten hebben behaald. ,,Zij doen immers in veel meer vakken examen, hebben minder lesuren per vak en moeten hun aandacht daarom dus verdelen'', aldus een woordvoerder.

Doordat veel examens oude en nieuwe stijl geheel of ten dele identiek waren, waren de studiehuisleerlingen regelmatig in het nadeel, aldus het Cito. ,,Slechts bij enkele vakken'' wisten zij betere resultaten te behalen dan de leerlingen oude stijl. Bovendien zijn er ,,aanloopproblemen'' geweest op veel scholen vanaf de invoering van het studiehuis in 1998. ,,Lang niet overal waren direct de goede middelen en lesmethoden, dat heeft ook effect gehad op de resultaten'', schrijft het Cito.

Overigens ligt het percentage studiehuisleerlingen dat gezakt is, mede door de soepeler normering, bijna even hoog als bij de `oude' groep. Zo is het eindexamen scheikunde 1 (nieuwe stijl) met 0,9 cijferpunt opgehoogd. Alleen bij de vakken Nederlands, geschiedenis, filosofie en natuurkunde 1,2 is geen soepeler normering gebruikt.