ONTSLAG

Ook op een krappe arbeidsmarkt worden er mensen ontslagen. Werknemers die dit overkomt, doen er altijd goed aan deskundige hulp aan te vragen, bijvoorbeeld bij een rechtswinkel of – als ze lid zijn – bij een vakbond.

Met wederzijds goedvinden In zo'n geval stemmen werkgever en werknemer beiden in met het verbreken van het dienstverband. Na een ontslag met wederzijds goedvinden is de werknemer `verwijtbaar werkloos' en heeft geen recht op een WW-uitkering.

In proeftijd

In deze periode kan de werkgever op ieder door hem gewenst moment het dienstverband beëindigen. De werknemer kan hier niets tegen doen. Enige uitzondering is wanneer de werknemer wordt ontslagen omdat zij zwanger is – dit is bij wet verboden.

Eenzijdig door werkgever

De werkgever heeft twee manieren om iemand te ontslaan, via bureau arbeidsvoorziening of via de kantonrechter. In het eerste geval vraagt de werkgever toestemming voor het ontslag aan de directeur van het RBA (Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening); de werknemer kan hiertegen verweer aantekenen. Na het krijgen van de vergunning moet de werkgever nog rekening houden met een eventuele opzegtermijn. In het tweede geval vraagt de werkgever aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze procedure gaat sneller dan via de directeur van het RBA. De kantonrechter kan besluiten om de werknemer een schadevergoeding toe te kennen. Dat hoeft echter niet.

Op staande voet

Voor deze vorm van ontslag is een `dringende reden' nodig, bijvoorbeeld diefstal of werkweigering. Werknemers kunnen hiertegen (schriftelijk) protest aantekenen.

Na een tijdelijk contract

Een werknemer met een tijdelijk contract kan gedurende de looptijd van dat contract alleen met een ontslagvergunning ontslagen worden, tenzij er in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Na afloop van het tijdelijk contract is de dienstbetrekking vanzelf ontbonden. Die situatie kan anders liggen wanneer de werknemer een aantal tijdelijke contracten achter elkaar heeft gehad. Daarbij kan de werknemer zich beroepen op de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bronnen: www.ontslag.net, www.bondgenoten.fnv.nl, www.minszw.nl