Eis: exportkrediet openbaar

Een coalitie van belangengroepen wil de Nederlandse overheid in een juridische procedure dwingen gedetailleerde informatie te verschaffen over herverzekering van exportkredieten. Dat zegt Both Ends, een ontwikkelingsorganisatie die namens de groep optreedt.

De Nederlandse staat stelt zich garant voor grote riskante exportprojecten zoals de bouw van dammen of de aanleg van havens. Niet gouvernementele organisaties (NGO`s) zoals Both Ends willen hierover meer informatie, omdat zij publieke discussie willen over sociale- en milieuaspecten van deze projecten.

Both Ends spant volgens beleidscoördinator Wiert Wiertsema een rechtszaak aan namens zo'n tien ontwikkelingsorganisaties die zijn verenigd in Jubilee 2000 Nederland, een organisatie die pleit voor verlichting van de schuldenlast van arme landen. Volgens Wiertsema van Both Ends kunnen fouten in het exportkredietbeleid leiden tot een verslechtering van de schuldpositie van arme landen.

Het ministerie van Financiën heeft twee maanden geleden aangegeven dat zij voorstander is van het verstrekken van informatie over projecten zoals het betreffende land, bedrijf, en de omvang van het krediet. Een Rijkscommissie waarin onder meer het bedrijfsleven, kredietverzekeraar NCM, De Nederlandsche Bank en de ministeries van Economische Zaken en Financiën vertegenwoordigd zijn, zou in juni een knoop doorhakken over de kwestie.

Werkgeversorganisatie VNO/NCW is echter fel tegen het voornemen. Zij meent dat het verstrekken van gedetailleerde informatie over de projecten de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven schaadt. Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft begrip voor dit standpunt. Een definitieve beslissing over de informatieverstrekking is daarop uitgesteld tot september.

In een brief aan Both Ends bevestigde het Ministerie van Financiën eind vorige maand dat grotere openheid over exportkredieten ,,past in het streven van het kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland te stimuleren''. Het georganiseerd bedrijfsleven, zo schrijft Financiën, dringt juist aan op vertrouwelijkheid.

,,Enerzijds gaat het hierbij om de zorg dat gegevens in handen van concurrenten vallen, anderzijds om de vrees dat het exporterend bedrijfsleven op deze manier onevenredig onder druk gezet zou kunnen worden door niet gouvermentele organisaties.''

    • Michiel van Nieuwstadt