Bisschop Punt

Volgens het artikel `Een Mariavereerder als hoeder van de sacrale kerk' (NRC Handelsblad, 6 augustus), is het de opvatting van bisschop Punt van Haarlem dat hij ,,openstaat voor vernieuwing, mits dit gebeurt binnen de kaders die de wereldkerk stelt''.

Dit lijkt een alleszins respectabel en ook logisch standpunt voor een bisschop. Het is alleen jammer dat de bisschop zich daaraan niet houdt.

Immers: hij steunt intensief de `openbaring' die ene Ida Peerdeman uit Amsterdam van Maria zou hebben ontvangen. Maar die `openbaring' wordt nu juist reeds 50 jaren door Rome, en dus door de wereldkerk, niet erkend. Ergo: de bisschop handelt in strijd met zijn eigen uitgangspunt.

Het ware verstandiger dat Punt zijn neiging tot sekte-achtige groeperingen met kracht en definitief zou beëindigen. In het verleden heeft hij zich, naar verluidt, reeds meer dan gezond is voor een belijdend katholiek, met sektes ingelaten.

Waarom heeft bisschop Punt niet genoeg aan de door de wereldkerk gedekte openbaring, te weten de bijbel (met name de evangeliën) en de kerkelijke traditie, en moet hij, tegen de zin van Rome, daaraan ene Peerdeman toevoegen?

    • J.R. Wortmann