Broekpolder gedeeltelijk geschikt voor grote grazers

De Broekpolder in Vlaardingen is onder bepaalde voorwaarden geschikt voor begrazing door grote grazers zoals Schotse Hooglanders en Galloways. In de jaren zestig en zeventig is de Broekpolder sterk verontreinigd met zware metalen en organische gifstoffen door het storten van Rotterdams havenslib. Maar als het hele gebied gespreid wordt begraasd, zijn de gezondheidsrisico's voor de dieren gering.

Dat stelt het onafhankelijke bureau Alterra in Wageningen na een onderzoek van de Broekpolder, dat werd verricht in opdracht van de gemeente Vlaardingen en het Recreatieschap Midden-Delfland. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) verbood onlangs de gemeente en het Recreatieschap grote grazers in het gebied uit te zetten om bij te dragen aan de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Volgens LNV moest eerst worden aangetoond dat er geen gezondheidsrisico's voor de dieren zijn.

Onderzoeker dr.ir. Wim Ma van Alterra stelt dat er in de bast van de aanwezige populieren veel zware metalen zitten, maar dat de concentraties daarvan in grassen en kruiden, de belangrijkste voedingsbron voor grote grazers, aanmerkelijk lager zijn. Ook komen er persistente bestrijdingsmiddelen voor, zoals aldrin en dieldrin, die bij zoogdieren tot acute sterfte kunnen leiden. Maar volgens Alterra zijn de gehalten hiervan in de beoogde begrazingslocaties zo laag dat gezondheidsrisico's niet te verwachten zijn. Buiten het beoogde begrazingsgebied komen volgens het onderzoek wel hoge dringehaltes voor, zodat daar wel sprake is van een groot gezondheidsrisico voor grazers, aldus Alterra.