Terschelling tegen winning van schelpen

Schelpenvangst in het zeegat 't Vlie tussen Vlieland en Terschelling kan leiden tot kustafslag op Terschelling. Dit stelt de gemeente Terschelling die de Raad van State gisteren daarom vroeg de vergunning voor de winning van schelpen te schorsen. Woordvoerder J.Haringa van de gemeente Terschelling: ,,We zijn niet op voorhand tegen schelpenwinning, maar nu wordt meer dan de helft van het te winnen quotum van 210.000 kubieke meter schelpen naar boven gehaald uit 't Vlie. Hierdoor wordt dit zeegat onevenredig belast.''

Volgens Haringa bestaat het gevaar dat de westkust van het waddeneiland, de Noordsvaarder en de oostpunt, met het natuurgebied de Boschplaat, op den duur kunnen afkalven. Schelpen worden gebruikt voor isolatie van vloeren en voor fietspaden.

J. Winterink van de Directie Noord van Rijkswaterstaat verklaart dat de effecten van de schelpwinning in 't Vlie meevallen. ,,Onderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium wees uit dat zelfs wanneer het hele quotum uit dit zeegat zou worden gewonnen, de afslag van de Terschellinger kustlijn op tien kilometer van het eiland in het slechtste geval slechts enkele decimeters zou bedragen.''

De natuurlijke afslag of aangroei door natuurlijke processen als storm en eb en vloed daarentegen kan jaarlijks tientallen meters per jaar zijn, stelt Winterink. ,,De effecten van de schelpwinning zijn dus marginaal.''