Europese Commissie wil rapen kievitsei beperken

De Europese Commissie wil dat Nederland beperkingen stelt aan het aantal kievitseieren dat jaarlijks wordt geraapt. Eurocommissaris Margot Wallström (Milieu) heeft Nederland gisteren een `met redenen omkleed advies' gestuurd. Dit geldt als een tweede waarschuwing.

De Europese vogelrichtlijn (1979) ter bescherming van wilde vogelsoorten staat afwijkingen van het algemene verbod op het wegnemen van eieren toe, maar deze moeten wel aan strikte voorwaarden voldoen. In Nederland mogen elk jaar 8.000 mensen kievitseieren rapen, waarbij plaatselijke autoriteiten bepalen wie toestemming krijgt. Aan het aantal te rapen eieren zijn echter geen beperkingen gesteld.

De Friese gedeputeerde S. Heldoorn (PvdA) meent dat de huidige regels over het eierzoeken een beperkte raaptijd in Friesland in combinatie met nazorg, ofwel het plaatsen van beschermers voor de nesten voldoen. Die regels zijn volgens de Friese gedeputeerde wel te handhaven en te controleren. ,,Als de raaptijd is afgesloten, kan een eierzoeker worden aangehouden door de Algemene Inspectiedienst of de politie.''

De Europese Commissie erkent dat ,,aan de traditionele praktijk van het eieren rapen ook positieve aspecten verbonden zijn, zoals de zorg voor nestelende kieviten.'' Maar zij stelt vast dat de kievitpopulatie in Nederland afneemt. De Commissie is er daarom ,,niet van overtuigd'' dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om van de vogelrichtlijn af te wijken. De Nederlandse regering heeft twee maanden de tijd om te antwoorden.

Heldoorn wil samen met de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten aan de Europese commissaris duidelijk maken dat rapen gecombineerd met nazorg een goede garantie is om het aantal kieviten op peil te houden. De bond telt 25.000 leden, onder wie 8.000 actieve eierzoekers. De Bond vindt het meenemen van eerste legsels kievitseieren niet nadelig voor de kievitenstand. Bovendien vreest de bond dat het enthousiasme voor plaatsen van nestbeschermers zal afnemen, als de sport van het traditionele aaisykje verboden zal worden.

Vogelkenner W. Bil uit Lippenhuizen, die eind jaren negentig onderzoek deed naar de populatie van de kievit in Friesland, juicht het voorstel van de Europees commissaris juist toe. Volgens hem neemt het aantal kieviten de laatste jaren af, onder meer door de intensieve landbouw, lage grondwaterstand en predatie. ,,Het eierrapen versterkt dit. Als we zo doorgaan, is de kievit binnen tien jaar een reservaatvogel.''

Bil vindt dat een eierzoeker in Friesland een eigen gebied moet toegewezen krijgen. ,,Hij kan dan rapporteren hoeveel eieren hij heeft geraapt. Nu kan een eierzoeker met een pasje in elk weiland zoeken en eieren meenemen.''