Schoolstrijd (2)

Het stuk van Elsbeth Etty met de titel `Tijd voor schoolstrijd' is een compliment waard. U slaagt erin een ingewikkelde kwestie glashelder tot haar huidige hoofdzaken terug te brengen. Juist omdat zij dat zo goed doet, heb ik behoefte een kleine aanvulling te geven.

Zij schrijft: ,,De grootste makke van het bijzonder onderwijs is de oppermachtigheid van de schoolbesturen, die op zijn best worden gevormd door goedwillende amateurs zonder verstand van zaken en op zijn slechtst door halvegare godsdienstfanaten en machtswellustelingen.'' Ik zou hier aan willen toevoegen: ten eerste, dat de grote vrijheid en macht die bijzondere schoolbesturen konden genieten ook gretig gebruikt werd door niet-godsdienstige groeperingen (met de taalkundig unieke aanduiding `algemeen-bijzonder'). En ten tweede, dat de kwalijke gevolgen van deze te grote macht hebben geleid tot een buitengewoon ondoorzichtig en inefficiënt netwerk van bovenschoolse organisaties en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij de verplichte samenwerking tussen basis- en speciaal onderwijs (`Weer Samen Naar School'). Het saneren daarvan is een noodzakelijk onderdeel van het terugdringen van de macht van het bijzonder onderwijs.

    • Suus Boef-Van der Meulen