Ammoniak

Terwijl minister Pronk van VROM trots zijn nieuwe milieubeleidsplan presenteerde (NRC Handelsblad, 14 juni), deden vwo-leerlingen eindexamen scheikunde. Een van de examenopgaven luidt: 'Ammoniak gaat zure regen tegen' en `door reactie van ammoniak met stikstofoxides (uit verkeer) worden deze verbindingen ontleed in water en luchtstikstof'. Er worden vragen gesteld over de chemische reacties. Naast deze positieve zaken wordt slechts één mogelijk negatief gevolg van ammoniak vermeld: `Verandering van biodiversiteit in natuurgebieden'.

Minister Pronk wil ammoniakemissie met de helft verminderen, het gevolg is: meer zure regen en slechtere kwaliteit van de lucht. Wat de gevolgen zijn voor die paar procent `natuur' in Nederland is onzeker. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat het `anti-verzuringsbeleid' een geringe invloed heeft op de kwaliteit van de natuur. Dat de kwaliteit van de natuur vooruitgaat komt volgens het RIVM vooral door het anti-verdrogingsbeleid.

LTO en NZO werken nog steeds aan een milieuconvenant waarbij ammoniakreductie een belangrijk onderdeel is.

    • Bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond
    • Durk Boschma