Hervorming van België krijgt steun

De Belgische regering heeft vannacht de vereiste tweederde meerderheid in het parlement gekregen voor verdere staatshervorming na een concessie aan de Franstalige oppositie over bescherming van minderheden.

De toezegging behelst de ondertekening door België van de Europese conventie voor bescherming van minderheden. België is met Frankrijk, Andorra en Turkije het enige land dat de conventie van de Raad van Europa over minderheden niet tekende. Vlaamse partijen waren altijd tegen, omdat volgens hen de taalwetgeving in het geding kon komen. De regering-Verhofstadt koppelt nu een eigen verklaring aan de ondertekening, waarin staat dat de ondertekening geen afbreuk doet aan de ,,wetgevende normen'' voor het taalgebruik. ,,Als er minderheden in Vlaanderen zijn, moeten ze de taalhomogeniteit van Vlaanderen respecteren'', aldus de socialistische vice-premier Johan Vande Lanotte.

Volgens het `Lambermontakkoord' over staatshervorming gaan meer taken naar het Vlaamse en Waalse gewest: landbouw- en exportbeleid, gemeente- en provincietwet en beperkte fiscale decentralisatie. Bij de Franstalige christen-democratische PSC was vrees geuit dat Vlaanderen door de zeggenschap over de gemeentewet zal tornen aan de faciliteiten voor Franstaligen inzake onderwijs en administratieve diensten in de Vlaamse `faciliteitengemeenten' bij Brussel.

De PSC onthield zich, net als vannacht, eerder al van stemming bij de behandeling van het financiële deel van de staatshervorming. Zij stond onder druk van de christelijke onderwijsbonden in Wallonië, die blij waren met de grootschalige extra financiële steun voor het armlastige Franstalige onderwijs. De CVP (Vlaams christen-democratisch) en het extreem-rechtse Vlaams Blok stemden tegen, evenals enkele Vlaams-nationalisten van de Volksunie.

    • Hans Buddingh'