Limburgse boer wil beheer natuur

Limburgse boeren moeten landbouwgrond die de komende jaren vrijkomt zelf als natuurgebied beheren. ,,Wij boeren kunnen dat dikwijls beter dan beheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschappen'', zegt algemeen directeur Kees van Rooij van de provinciale land- en tuinbouworganisatie LLTB. Ze wil komende maand een stichting in het leven roepen die ,,als collectief'' contracten sluit met overheden over het beheer van gronden die als natuurgebied worden ingericht ter compensatie van de Maaswerken en de aanleg van rijksweg A73. ,,Wij willen de vierde natuurbeherende instantie in Nederland worden'', aldus Van Rooij.

Volgens de LLTB ligt er de komende vijftien tot twintig jaar op een kwart van alle Limburgse cultuurgrond een claim voor woningbouw en bedrijven, maar vooral voor natuur binnen de zogeheten ecologische hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden dat over twintig jaar Nederlands ,,ecologische ruggengraat'' moet vormen.

De Limburgse boeren menen dat overheden het geld dat ze vrijmaken voor aankoop van landbouwgrond beter kunnen besteden door langjarige contracten te sluiten met agrarische bedrijven. In die contracten kan worden vastgelegd welke doelen moeten worden gehaald. Het gaat komend jaar om ,,enkele tientallen tot enkele honderden hectares'', aldus Van Rooij, waarmee ,,honderden miljoenen guldens'' zijn gemoeid.

De nieuw op te richten stichting zal volgens Van Rooij vooral op zoek gaan naar `natuurdoeltypes' die te goed combineren zijn met de bedrijfsvoering. Kettingbedingen moeten volgens de LLTB garanderen dat bij verkoop van de grond het natuurbeheer gegarandeerd blijft. Een ,,onafhankelijke toetsingscommissie'', moet toezien op het beheer. Samen met Staatsbosbeheer wil de LLTB boeren scholing aanbieden.