Nieuwe regeling smartengeld

Naaste familie van overleden slachtoffers van een verkeersongeluk of geweldsmisdrijf heeft voortaan recht op smartengeld. Hetzelfde geldt voor familieleden van mensen die blijvend letsel opliepen bij een ongeluk of misdrijf.

Dit heeft minister Korthals van Justitie gisteren geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Korthals zegt met zijn voorstel het vóórkomen van ,,affectieschade'' bij familieleden te willen erkennen. Hieronder verstaat hij de immateriële schade die naaste familieleden van een slachtoffer lijden door verdriet.

De minister wil een vast bedrag van 10.000 euro laten uitkeren, onafhankelijk van de gevolgen van het aangedane leed. Voor de hoogte van de uitkering is dus niet van belang of iemand overleden is of blijvend letsel heeft opgelopen.

Het Verbond van Verzekeraars moet beoordelen of ingediende claims terecht zijn en de schadevergoeding in dat geval uitkeren. Het heeft berekend dat invoering van de maatregel zal leiden tot een premieverhoging van de motorrijtuigenverzekering van één of twee procent. Bij de berekeningen is het verbond uitgegaan van een schadelast van 30 miljoen gulden en zevenhonderd verkeersslachtoffers per jaar. Hoeveel mensen gebruik zullen maken van de regeling is nog onbekend.

Met zijn voorstel komt minister Korthals tegemoet aan de ontevredenheid die al geruime tijd bestaat over de huidige regeling voor smartengeld. Eerder verzochten de Tweede-Kamerleden Vos, Dittrich en Santi de minister al om een wetsvoorstel. Zij wezen op de schrijnende situaties die onder de huidige regeling kunnen ontstaan. Iemand die die door een medische fout ongewenst een kind krijgt komt nu bijvoorbeeld wél in aanmerking voor smartengeld; iemand die door andermans fout zijn kind verliest niet.

In een groot aantal Europese landen bestaat al een wettelijke regeling die smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers regelt. In de meeste landen is dit recht beperkt tot gevallen waarin sprake is van overlijden. In enkele landen, zoals België en Frankrijk, hebben familieleden ook recht op smartengeld bij zware verwonding van een naaste.