Ministers akkoord over zorgstelsel

Een basisverzekering die het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering vervangt, kan in 2005 worden ingevoerd. De ministers uit de sociaal-economische zeshoek zijn het gisteren eens geworden over de hoofdlijnen van een dergelijk nieuw zorgstelsel.

Elke burger zal zich verplicht moeten verzekeren en de verzekeraar moet iedereen die zich aanmeldt accepteren. De premie wordt deels afhankelijk van het inkomen geheven, en krijgt deels de vorm van een vast bedrag. Ook zal voor iedere verzekerde een verplicht eigen risico gelden.

Ondanks een eerder akkoord over een nieuw zorgstelsel was zowel PvdA als VVD met het oog op de komende verkiezingen de afgelopen week teruggevallen op hun oorspronkelijke, tegengestelde opvattingen over de wijze van premieheffing voor de basisverzekering.

Onder leiding van minister-president Kok, die zich afgelopen maanden intensief met de ontwikkeling van het plan heeft bemoeid, is nu afgesproken dat bij de komende kabinetsformatie wordt afgesproken hoe hoog het eigen risico wordt en hoe groot het deel van de premie is dat nominaal wordt geheven.

De betrokken ministers zijn het er overigens wel over eens dat die vaste premie `fors' moet zijn, om de verzekeraars onderling te kunnen laten concurreren. Bij de kabinetsformatie moet de premieheffing worden betrokken bij de andere afspraken die van invloed zijn op het inkomen van de burger.

Het voltallige kabinet beslist begin juli over de nota waarin, zoals afgesproken in het huidige regeerakkoord, de bouwstenen voor een nieuw zorgstelsel worden geformuleerd. De verzekeraars krijgen daarin een centrale rol: zij bepalen in belangrijke mate de organisatie van de zorg. Ze krijgen een wettelijk vastgelegde `zorgplicht' voor een basispakket dat volgens het kabinet in elk geval het huidige ziekenfondspakket zal omvatten.

Het kabinet kiest ervoor om de nieuwe basisverzekering in één keer in te voeren. Omdat dit alleen verantwoord kan na een gedegen voorbereiding, voorziet het kabinet dat dit op zijn vroegst pas op 1januari 2005 kan gebeuren. Vanaf dat moment kan er, aldus het kabinet, ook worden gewerkt aan het geleidelijk toevoegen aan het pakket van grote delen van de zorg die nu nog worden gefinancierd uit de inkomsten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Volgens het kabinet kan een groot deel van deze hulp, waaronder thuiszorg, ambulante geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuiszorg, worden ingepast in de basisverzekering.