Werkloosheid op laagste niveau in bijna 30 jaar

De werkloosheid is in de afgelopen maanden verder gedaald tot 134.000 geregistreerde werklozen. Dit is in procenten van de beroepsbevolking gemeten het laagste niveau sinds 1972. Ook toen bedroeg het aantal werklozen 1,9 procent van de beroepsbevolking.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Vergeleken met een jaar geleden was het aantal werklozen eind mei 61.000 lager, hetgeen overeenkomt met een daling van ongeveer 5.000 per maand. Zowel de kortdurende als de langdurende werkloosheid zijn fors gedaald. Het aantal werklozen dat korter dan een jaar staat ingeschreven nam af met ruim 30.000 tot 79.000 personen. Het aantal werklozen dat langer dan een jaar staat ingeschreven nam met eenzelfde aantal af tot 55.000. In de afgelopen twee jaar is daarmee de langdurige werkloosheid gehalveerd.

Het CBS constateert dat de groeivertraging die sinds begin dit jaar is opgetreden vooralsnog geen effect heeft op de daling van het aantal werklozen. De economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar was met twee procent laag in vergelijking met voorgaande kwartalen.

De verklaring daarvoor is volgens het CBS dat de lage economische groei in het eerste kwartaal mede beïnvloed wordt door incidentele factoren, die geen directe invloed hebben op de ontwikkeling van de werkloosheid. In de tweede plaats reageert de werkloosheid volgens de rekenmeesters van het CBS in het algemeen vertraagd op de veranderingen in de economische groei. ,,Een sterke vermindering van de groei heeft in de regel pas na enkele kwartalen effect op de ontwikkeling van de werkloosheid'', aldus het CBS.

Uit ramingen van het Centraal Planbureau bleek onlangs dat de werkloosheid als gevolg van de lagere economische groei de komende jaren (geschat op 2,25 procent per jaar) weer met 100.000 personen zal toenemen als er geen aanvullend beleid wordt gevoerd.

Het werkloosheidsniveau in Nederland bevindt zich al enkele maanden onder het niveau van de zogenoemde evenwichtswerkloosheid. Dat betekent dat op basis van onder meer de economische groei en de inflatie het `gezonde' werkloosheidsniveau hoger ligt dan het feitelijke. Een van de negatieve effecten daarvan is een toenemende spanning op de arbeidsmarkt, die zich over het algemeen vertaalt in hogere lonen.