Aanleg moeras kan uitstoot CO2 reduceren

Nederland kan de uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen door veel moerassen aan te leggen.

Dat staat in een rapport van de Landbouwuniversiteit Wageningen dat in opdracht van Staatsbosbeheer is opgesteld. Staatsbosbeheer wil met de resultaten van het onderzoek in de hand de verdroging van west-Nederland krachtiger tegengaan. Dat moet vooral gebeuren door de veenweidegebieden niet langer te ontwateren. ,,Het Nederlandse ontwaterde laagveen is met een emissie van circa 2 ton koolstof per hectare per jaar een grote koolstofbron'', zo staat in het rapport.

Door het `vernatten' van de veengebieden krijgt niet alleen water meer ruimte en komen er meer mogelijkheden voor recreatie – beide kabinetsdoelstellingen – maar kan Nederland ook werken aan de afspraak in het Kyoto Protocol om de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent te reduceren.

Als een van de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken wordt vaak genoemd het `vastleggen' van CO2 door bossen. In Nederland leggen de bossen volgens het rapport 11 tot 31 miljoen ton CO2 vast. Dit effect wordt grotendeels tenietgedaan doordat verdrogende veengebieden als het ware verbranden en daarbij 21 miljoen ton CO2 uitstoten.

Woordvoerder Franke Hoekstra van Staatsbosbeheer: ,,Met de aanleg van moerassen kan Nederland een enorme klapper maken. Dat is heel wat effectiever dan geld steken in de aanleg van bossen in bijvoorbeeld Tsjechië.''

Volgens het onderzoek kan het vernatten van 50.000 hectare veengebieden in combinatie met de aanleg van extra bos leiden tot een bijdrage van 7 procent in de Kyoto-doelstelling. Nederland stelt zich al jaren ten doel om 50.000 hectare veenweidegebied weer nat te maken. Dat verdrogende weilanden nu zo'n grote bijdrage blijken te leveren aan het broeikaseffect is voor Staatsbosbeheer een argument om te pleiten voor de aanleg van nog meer moerassen.

De beperking van de uitstoot van het broeikasgas door veenweidegebieden niet langer te ontwateren wordt enigszins tenietgedaan doordat moerassen methaan uitstoten, een gas dat sterk bijdraagt aan het broeikaseffect, zo stelt het rapport. De milieuwinst moet dan ook niet zozeer worden verwacht door de moerassen zelf, aldus het rapport, als wel door het stopzetten van de verdroging.

Het onderzoek is gedaan door de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het onderzoek is uitgevoerd door Nico Burgerhart en werd begeleid door prof. Frank Berendse.

    • Arjen Schreuder