Pronk claimt veel extra geld voor milieu

Voor maatregelen ter verbetering van het milieu tot 2030 is ruwweg 20 miljard gulden nodig. Dat stelt minister Pronk (Milieu) in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) dat vandaag is gepresenteerd.

Voorlopig is er nog geen cent gereserveerd voor alle verbeteringen die de minister noodzakelijk acht. In het plan met de titel: `Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid' staat dat hierover in een nieuw kabinet concrete afspraken moeten worden gemaakt.

Pronk wil bedrijven dwingen tot milieuvriendelijker gedrag, omdat milieuconvenanten niet altijd goed voldoen. Gevaarlijke of riskante opslagplaatsen (chemicaliën, bestrijdingsmiddelen), installaties met ammoniak, rangeerterreinen in woonwijken zouden volgens het plan moeten worden gesloten. Uit een berekening in het NMP blijkt dat 500 tot 600 LPG-stations, 40 koelinstallaties met ammoniak, 75 opslagplaatsen van bestrijdingsmiddelen en 5 spoorwegemplacementen momenteel niet voldoen aan de veiligheidsnormen.

In de nota richt Pronk zich vooral op het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2. In 2030 zal de uitstoot hiervan met 40 tot 60 procent moeten zijn teruggebracht. Volgens het plan moet bij alle rijksdiensten het percentage elektriciteit dat is opgewekt met hernieuwbare energie in de komende drie jaar toenemen met 50 procent. Allerlei subsidies voor het verkeer, vervoer en energie zullen verdwijnen en in plaats daarvan komen er meer milieuheffingen, zo kondigt Pronk aan.

Hij gaat er verder vanuit dat de landbouw duurzamer wordt en de veestapel in 2010 nog de helft zal zijn van de huidige. Zo'n 300.000 hectare landbouwgrond zal moeten `vernatten'.

De minister begint de nota overigens met de mededeling: ,,Milieubeleid heeft zin''. Volgens berekeningen van zijn departement is de kwaliteit van het oppervlaktewater de laatste jaren ,,aanzienlijk verbeterd''. Milieuschadelijke stoffen, zware metalen en fosfaten zijn ,,grotendeels uitgebannen''. En, zo meldt het NMP4, verontreinigingen met zwaveldioxide, koolmonoxide, loodverbindingen zijn sterk afgenomen. Het beleid om die zure stoffen in de lucht nog verder omlaag te brengen zal worden aangescherpt.

Maar: ,,De geluidshinder is ondanks de explosief gegroeide mobiliteit niet toegenomen'', aldus het milieubeleidsplan.