Omvangrijke opzet Maasplan van de baan

Het 1,4 miljard gulden kostende project om het Maasdal in Zuid-Limburg te beschermen tegen wateroverlast, en tegelijk de natuur op de oevers te ontwikkelen, gaat niet door. Het plan krijgt een bescheidener opzet.

Het zogenoemde Grensmaasplan had de grootste publiek-private samenwerking (PPS) moeten worden, ooit in Nederland uitgevoerd. Het omvangrijke project krijgt een kleinschaliger opzet, maar veiligheid en natuurontwikkeling blijven behouden.

Dat hebben staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat), staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en het provinciebestuur van Limburg vanmorgen besloten.

Uitgangspunten voor het nieuwe plan zijn dat het minder oppervlakte vergt, dat er minder grind uit de bodem nodig is en dat het minder hinder oplevert. Aan de uitvoering van het nu geschrapte, bijzonder omvangrijke project kleven volgens de betrokken partijen te grote financiële en ook juridische risico's.

Aan de voorbereiding van het Grensmaasplan is al 45 miljoen gulden uitgegeven en een eerste proefproject wordt uitgevoerd. Het besluit van vanmorgen komt als een verrassing. Na drie jaar onderhandelen hadden overheid en het Consortium Grensmaas BV – een groep aannemers en grindbaggerbedrijven – juist dit voorjaar een principeakkoord bereikt over de uitvoering van de grootschalige opzet.

Het principeakkoord voorzag in een verbreding en verdieping van het 45 kilometer lange traject (nodig voor de waterstandsverlaging) en de ontwikkeling van 1.500 hectare natuur. De kosten zouden, volgens het akkoord, worden betaald met de opbrengst van 66 miljoen ton grind.

Die massale winning was nodig omdat staatssecretaris De Vries eiste dat uitvoering budgettair neutraal verliep. Om die reden was gekozen voor een PPS-constructie waarbij het baggerconsortium, dat afgelopen jaren strategisch grond in het Maasdal kocht, het werk mocht doen en de grond zou inbrengen.

De radicale omslag van het rijk en de provincie komt na felle kritiek vanuit Limburg op het principeakkoord. Een meerderheid van de fracties in Provinciale Staten wees in februari grootschalige grindwinning in de (Limburgse) Grensmaas, tussen Maastricht en Roosteren, af. De grote hoeveelheid grind die Limburg moest gaan leveren, en de daarmee gepaard gaande jarenlange overlast, leidden ook tot veel maatschappelijke weerstand.

Gedeputeerde M. Vestjens (Ontgrondingen): ,,We hebben moeten constateren dat het draagvlak voor een omvangrijk plan is weggevallen.''

Het besluit dat vanmorgen is genomen betekent volgens de partijen niet dat het bijna 800 miljoen gulden kostende project in de noordelijker gelegen Zandmaas, tussen Maasbracht en Hedel, nu ook opnieuw ter discussie staat.

Dat project is eerder al ingekrompen.

MAASPLAN: pagina 3