Kamer: hardere aanpak recidivist

Het aantal delinquenten dat herhaaldelijk in de fout gaat, moet drastisch verminderen. De Tweede Kamer wil dat minister Korthals (Justitie) meer doet om het percentage recidivisten onder de gevangenen te verminderen. Dat bleek gisteren in een Kamerdebat over straffen.

Vier op de tien criminelen belanden na hun straf opnieuw in de cel. Een harde kern van ongeveer 9.500 mensen veroorzaakt 46 procent van alle criminaliteit. Zij zijn goed voor twintig tot honderd processen-verbaal per persoon per jaar, zo becijferde de VVD in het debat.

Beleidsmedewerker justitie van de VVD, R. van der Bold, zegt dat die cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Hij wijst er op dat de genoemde 9.500 mensen ,,vele malen méér strafbare feiten plegen, omdat tegenover één opgeloste zaak misschien wel tien onopgeloste zaken staan''.

De fracties van VVD, CDA en D66 vinden dat de Stichting Reclassering Nederland (SRN) onvoldoende resultaat boekt. De partijen verschillen wel van mening over de wijze waarop gedetineerden na het uitzitten van hun straf ook daadwerkelijk uit de gevangenis kunnen blijven.

De liberalen pleiten voor een stevige aanpak. Woordvoerder Niederer van de VVD wil dat doen door verstokte recidivisten extra te bestraffen, zoals nu gebeurt bij verslaafde criminelen. Die kunnen rekenen op een verplicht, maximaal twee jaar durend afkickprogramma in de gevangenis als zij voor de derde keer binnen een jaar worden gepakt. [Vervolg RECIDIVISTEN: pagina 3]

RECIDIVISTEN

Evaluatie Korthals

[Vervolg van pagina 1] Notoire autokrakers, maar ook hardleerse geweldplegers of onhandelbare minderjarige criminelen, zouden een dergelijke straf moeten ondergaan, vindt hij, maar in dat pleidooi stond Niederer alleen.

Korthals (VVD) is zelf wel bereid tijdens de evaluatie van de wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV), over twee jaar, te bekijken of uitbreiding van de maatregel naar andere groepen mogelijk is, zo zei hij.

Fracties van D66, PvdA en CDA denken dat de bijzondere voorwaarden die een rechter aan een verdachte kan opleggen, kunnen bijdragen aan een meer `passende' straf. Ook belanden er nu te veel gedetineerden met psychische problemen of zwakbegaafden in de gevangenis voor wie niets wordt gedaan, oordeelde Kamerlid Dittrich (D66).

Minister Korthals stelt in een notitie maatregelen voor het straffenstelsel inzichtelijker te maken. Verdachten kunnen straks een vrijheidsstraf, een vrijheidsbeperkende straf (taak- of leerstraffen) of een boete krijgen. Daarnaast wil hij af van de huidige vervroegde invrijheidsstelling. De Kamer onderschrijft de nota.