`Belasting op bedrijfswinst moet omlaag'

De vennootschapsbelasting (een winstbelasting voor bedrijven) moet met 5 procent omlaag, naar 30 procent. Een dergelijke verlaging, die ongeveer vijf miljard gulden kost, zou het bedrijfsleven wel voor een deel zelf moeten betalen.

Dat staat in het rapport Verbreding en verlichting, dat op verzoek van het kabinet is opgesteld door een studiegroep onder leiding van oud-staatssecretaris Van Rooy. Staatssecretaris Bos (Financiën) juicht een verlaging van de vennootschapsbelasting toe, maar heeft bedenkingen bij de financiering die de commissie voorstelt. Van Rooy heeft drie varianten van de tariefsverlaging doorgerekend. In deze varianten wordt de belasting met 5 procent verlaagd, maar de kosten voor de staat verschillen.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is volgens Van Rooy nodig om te voorkomen dat de internationale concurrentiepositie van Nederland verslechtert. In de andere lidstaten van de Unie is een dalende trend van de bedrijfsbelastingen te zien, maar van een zogenoemde `race to the bottom' (van de schatkist) is geen sprake. De verlaging moet volgens de studiegroep betaald worden door de energiebelasting voor bedrijven te verhogen, door te schrappen in een aantal subsidies en door het verlagen van de subsidie om laagbetaald werk te bevorderen. De voordelen van een verlaging van de vennootschapsbelasting komen vooral ten gunste van de dienstensector, terwijl die vrijwel niets bijdraagt aan de voorgestelde financiering door het bedrijfsleven.

Volgens Van Rooy zou een verlaging van de winstbelasting Nederland ,,weer in de Europese subtop'' kunnen brengen, als wordt gekozen voor de variant met de meeste lastenverlichting (ruim 3,5 miljard gulden). Een variant waarin de lastenverlichting voor het bedrijfsleven 1,5 miljard bedraagt zou een te beperkte invloed hebben op de feitelijke belastingdruk voor bedrijven. De verwachting is dat de politieke partijen de analyse van Van Rooy zullen omzetten in voorstellen in hun verkiezingsprogramma's.

VRAAGGESPREK pagina 11

RAPPORT-VAN ROOY

via www.nrc.nl/denhaag