Marokko pakt fraude niet aan

Marokko komt de afspraken niet na, die het enkele weken geleden met Nederland maakte over onderzoek naar bijstandsfraude. Een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zei ,,teleurgesteld'' te zijn over de gang van zaken.

Naar verwachting zal het kabinet de zaak morgen in de ministerraad bespreken. Nu het overleg met Marokko op ambtelijk niveau vruchteloos is gebleven, overweegt Nederland de kwestie op politiek niveau met Marokko op te nemen, aldus de woordvoerster.

Een speciale, gemengd Marokkaans-Nederlandse commissie had de afgelopen weken de registers van het kadaster moeten onderzoeken op mogelijke gevallen van fraude. Dit nadat Marokko eerder de sociaal attaché van de Nederlandse ambassade de toegang tot het kadaster had ontzegd. De Marokkaanse autoriteiten legden het optreden uit als een inbreuk op hun souvereiniteit. Daarom weigerden ze destijds nader onderzoek in het kadaster toe te staan.

Het onderzoek betreft een veertigtal gevallen waarbij wordt vermoed dat Marokkanen met een bijstandsuitkering in Nederland, huizen en ander onroerend goed in Marokko bezitten met een waarde van 20.000 gulden of meer. In zulke gevallen wil Nederland de uitkering stopzetten.

In diplomatieke kring in Rabat wordt het onderzoek naar de bijstandsfraude als een mislukking beschouwd. Door het voortdurende uitstel van de afspraken is het natrekken van de gegevens inmiddels zinloos geworden omdat er ruim de tijd is geweest belastende documenten uit het kadaster te laten verdwijnen, zo wordt gevreesd.

Naar aanleiding van meningsverschillen over de kwestie zegde staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) in april een voorgenomen bezoek aan Marokko op het laatste moment af. Dit leidde tot verontwaardiging in Marokko en bij bij minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), die het niet eens was met dit abrupte gebaar.

Begin mei heeft een speciale missie van ambtenaren van Buitenlandse en Sociale zaken met hun Marokkaanse ambtgenoten overlegd over de voortgang van het onderzoek naar mogelijke steunfraude. Daarbij werd overeengekomen dat op verzoek van de ambassade een ad-hoc commissie zou worden samengesteld uit leden van beide landen de fraude in het kadaster zou kunnen onderzoeken.

De ambassade heeft vervolgens op 16 mei een diplomatiek verzoek ingediend om deze commissie in de laatste week van mei te laten bijeenkomen. Op deze missive is nooit een reactie gekomen. De gang van zaken wordt door diplomaten als ,,uiterst ongebruikelijk'' en ,,verdacht'' gekenschetst.

In Marokko zelf heeft de steunfraudezaak inmiddels ook de aandacht getrokken. Libération, het dagblad van de regerende socialistische partij, besteedde de afgelopen week verschillende malen aandacht aan de kwestie. Daarbij werd melding gemaakt van het gebrek aan doorzichtigheid op de controleprocedure die is overeengekomen.

Ook organisaties van Marokkanen in Nederland houden er rekening mee dat er sprake is van gevallen van misbruik van de bijstand en van illegale inkomsten uit drugssmokkel, aldus Libération.