Kabinet kan zeven miljard besteden

Een volgend kabinet heeft bij een verwachte `voorzichtig-trendmatige' groei van jaarlijks 2,25 procent in totaal 7 miljard gulden te besteden. Dit geld kan verdeeld worden over lastenverlichting, aflossing van de staatsschuld of nieuwe uitgaven.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een gisteren verschenen notitie over de budgettaire ruimte voor de jaren 2003 tot en met 2006. De cijfers van het CPB dienen als basis voor de verkiezingsprogramma's die de partijen deze zomer gaan opstellen. Ook de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte, die voor het kabinet de verwachte economische situatie in de volgende kabinetsperiode berekent, maakt gebruik van de cijfers. Deze rapportage wordt nog voor de zomer verwacht.

In de CPB-berekeningen wordt uitgegaan van een jaarlijkse economische groei van 2,25 procent. Tevens houdt het CPB vast aan een jaarlijks overschot op de begroting van 1,1 procent van het bruto binnenlands product, gelijk aan het verwachte overschot volgend jaar. Dat overschot is bedoeld voor de aflossing van de staatsschuld. Eventuele afspraken die in een nieuw regeerakkoord worden vastgelegd – zoals besparingen op lopende uitgaven, belastingverhoging of verkleining van het begrotingsoverschot – kunnen de economische groei nog verder ophogen, stelt het CPB.

Vier jaar geleden becijferde het CPB een totale budgettaire ruimte voor de huidige kabinetsperiode van 5,5 miljard gulden. Uiteindelijk bleek ruim 30 miljard gulden beschikbaar voor lastenverlichting en aflossing van de staatsschuld. Volgens CPB-directeur Don was de situatie in 1997 echter een totaal andere dan nu. ,,Toen gingen we uit van een groei van twee procent per jaar. Die groei is uiteindelijk veel hoger uitgevallen. Deze keer gaan we op een wat hoger groeipad zitten en maken we ook de onzekerheidsmarge wat kleiner, zodat de kans op meevallers kleiner is dan in 1997.'' Don stelde dat de zogenoemde potentiële groei de komende vier jaar weliswaar op 2,75 procent zit, maar dat daar een `dubbele correctie' op moet worden losgelaten. Nederland bevindt zich nu in een periode van hoogconjunctuur en op de cijfers wordt een voorzichtigheidsmarge ingebouwd, om de kans op tegenvallers zo klein mogelijk te maken.