Statiegeld op blikjes tegen vele zwerfvuil

De meerderheid in de Tweede Kamer steunt minister Pronk (Milieubeheer) bij zijn plan om statiegeld in te voeren op draagkartons, blikjes en kleine kunststofflesjes. De minister wil daartoe overgaan om het zwerfvuil terug te dringen.

De regeringspartijen PvdA, D66 en de oppositie gaven Pronk gisteren het voordeel van de twijfel, nadat ze in een overleg eerst stevige bedenkingen hadden geuit tegen de regeling. Alleen de VVD handhaafde haar bezwaren.

De minister vindt statiegeld onvermijdelijk, omdat volgens hem is gebleken dat afspraken (convenanten) met het bedrijfsleven op dit gebied onvoldoende effect hebben. Bij de voorbereiding van een nieuw conventant tot 2005 bleek dat de partijen geen overeenstemming konden bereiken over maatregelen die de almaar stijgende hoeveelheid zwerfafval fors moeten verminderen. Wel bleek het bedrijfsleven bereid om 20 miljoen gulden per jaar beschikbaar te stellen voor een schoonmaakactie. Pronk liet de Kamer overigens weten dat de overeenkomst op andere punten wel succesvol was. Daardoor kan de totale hoeveelheid gestort afval dalen van 940.000 ton in 2000 naar 850.000 ton in de komende jaren.

Coalitiepartij VVD kreeg de steun van de andere fracties bij haar pleidooi om Pronk eerst nog eens met alle betrokkenen te laten overleggen. Als dat niet helpt, kan een regeling voor statiegeld worden ingevoerd. Pronk schat in dat hierdoor de totale hoeveelheid zwerfvuil met tien procent kan worden teruggedrongen.

Volgens het Tweede-Kamerlid Klein Molenkamp (VVD) is het inleveren van dit soort verpakkingen om praktische en vooral hygiënische redenen niet mogelijk. Hij waarschuwde bovendien voor de gevaren van bacteriële vervuiling via blikjes en eenmalige kartonverpakkingen. D66 stelde aan het begin van het overleg met de minister dat hierom alleen op kleine petflesjes statiegeld kan worden geheven. Om ervoor te zorgen dat al het andere verpakkingsmateriaal niet langer in het milieu terechtkomt, wil het Kamerlid Augusteijn (D66) dat op de bekende plekken meer voorzieningen worden aangebracht.

Zij bepleitte ook hoge boetes voor het weggooien van allerlei rommel. Volgens de wet Milieubeheer is weggooien nu al verboden en gemeenten zouden volgens haar meer moeten doen aan het handhaven van de wet.

De CDA-fractie zei meer effect te verwachten van een beter convenant dan van statiegeld.

De PvdA-fractie liet weten dat de minister door kan gaan met zijn plannen.

Overigens waarschuwde Pronk er voor dat de statiegelderegeling in een later stadium nog uitgebreid in het kabinet zal worden besproken. ,,En niet iedereen is het met mij eens, dat valt te voorspellen'', aldus Pronk.