Immigratie 1

Samuel P. Huntington zegt dat dat de westerse landen hun culturele identiteit zullen verliezen wanneer onbeperkte immigratiestromen naar deze landen zullen komen (NRC Handelsblad, 21 mei). Deze immigratiestromen zijn echter zeer gewenst om de vergrijzing op te vangen en de economie draaiende te houden. Het feit dat immigranten hun eigen cultuur beter kunnen behouden door nieuwe communicatietechnieken kan op zich waar zijn. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken dat de nieuwe communicatietechnologie juist het assimilatieproces kan bevorderen. Huntington vergeet dat. Terecht wijst hij op immigratiegolven uit het verleden. Ten onrechte koppelt hij daar succesvolle assimilatie aan vast.

Huntington schrijft: ,,De bevolking van de ontwikkelde wereld vergrijst en neemt af, terwijl in het grootste deel van de rest van de wereld de bevolking snel groeit, met als gevolg een voornamelijk jonge bevolking, die de bron is van migratie, instabiliteit en terrorisme.'' De bron van migratie, gekoppeld aan die jonge bevolking, is natuurlijk juist. Als je in een derdewereldland geboren wordt en je weet dat het elders beter toeven is, dan is de drang om daarheen te trekken natuurlijk altijd aanwezig. Maar om nu ook te spreken van bron van instabiliteit en terrorisme gaat mij te ver.

Verderop in zijn artikel gaat Huntington in op de bestaande machtstructuren, wereldwijd. Hij koppelt machtsstructuren aan de eerder beschreven migratieproblematiek. Deze koppeling wordt echter te snel en makkelijk gemaakt. Huntingtons beschrijving van de huidige en toekomstige wereldorde is weliswaar reëel maar in dit artikel overbodig.

    • Paul Breed