Reddingsplan grutto's

Friese natuurbeschermers hebben een reddingsplan opgesteld voor de grutto. Het aantal grutto's, dat wereldwijd grotendeels in Nederland broedt, is de laatste jaren sterk gedaald. In Friesland, waar de meeste grutto's in Nederland voorkomen, broeden thans 20.000 paren. Dertig jaar geleden waren dat er nog 50.000. Landelijk waren er in 1990 nog 87.000 paren, nu zijn dat er 58.000. Van de Friese grutto's broedt 85 procent op boerenland. De achteruitgang in de weilanden is twee keer zo groot als in reservaten. Het actieplan `Takomst foar de skries' (Toekomst voor de grutto) is vanmorgen gepresenteerd. De grutto heeft te lijden onder intensieve bemaaiïng en beweiding, een te laag grondwaterpeil en vermindering van het aantal open ruimtes. Ook zijn gruttojongen een prooi voor roofdieren. Van de legsels wordt ruim 40 procent opgegeten door andere vogels en roofdieren zoals wezel, vos en bunzing .

Gepleit wordt voor flexibele data om te gaan maaien, zodat de grutto's naar `vluchtheuvels' met hoger gras kunnen uitwijken, waar hun jongen veilig zijn voor landbouwmachines en waar ze insecten kunnen vinden, voor een financiële vergoeding voor boeren die het grondwaterpeil in hun land verhogen, voor het behoud van open ruimtes, en voor opheffing van het uitrijverbod van droge stalmest. Dat is gunstig voor de bodemfauna, een voedselbron voor grutto's.