Jospin wijst Duits plan voor Europa af

De Franse premierJospin wil een `verenigd Europa van staten', en geen `verenigde staten van Europa', zoals de Duitse bondskanselier Schröder onlangs voorstelde. Ter versterking van de samenwerking tussen nationale parlementen en dat van Europa zou er een `congres' moeten komen, dat de toekomst van Europa ten minste jaarlijks bespreekt.

Jospin leverde vanochtend zijn bijdrage aan het vorig voorjaar door Duitsland begonnen debat over de toekomst van Europa, en doorbrak daarmee een zo langzamerhand alom als pijnlijk ervaren stilzwijgen. Hij zei ,,Europa'' te willen, ,,maar ik blijf gehecht aan mijn Natie''. ,,Europa opbouwen zonder Frankrijk af te breken – noch een van de andere Europese naties: dat is mijn politieke keuze.''

Volgens Jospin is Europa ,,in de eerste plaats een politiek project'', en ,,eerder een inhoud dan een omhulsel''. Hij nam daarmee impliciet afstand van de Duitse visie, die vooral de ,,architectuur'' van Europa betreft. In zijn toespraak legde Jospin de nadruk op de praktische en inhoudelijke kant van Europa, en minder op die van de organisatie. Zo zei de premier ,,een economische regering'' voor te staan, ter bevordering van ,,economische solidariteit''. Daarbij had hij steun voor ogen voor lidstaten die in moeilijkheden komen, maar ook een ,,globale harmonisering van het belastingregime voor bedrijven'' tegen ,,onloyale fiscale concurrentie''.

Jospin bepleitte soortgelijke harmonisering op het gebied van arbeidsrecht, versterkte samenwerkingsverbanden van publieke diensten, gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek en de oprichting van een Europese politiemacht, met de speciale opdracht de buitengrenzen van de unie te beschermen.

Grote nadruk legde Jospin op ,,culturele diversiteit''. Hij noemde het een kwestie van ,,fundamentele beschaving'' de culturele veelvormigheid te beschermen tegen de ,,wetten van de vrije markt''. Ook wil hij dat binnen tien jaar alle kinderen van jongsaf aan onderricht krijgen in ,,ten minste'' twee talen, zodat ,,ze zich bewust worden dat het nationaal erfgoed deel uitmaakt van een nog groter geheel: Europa.''

Jospins toespraak wordt behalve als een hoognodige reactie op de Duitse visie op Europa gezien als een onderdeel van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Daarvoor is het noodzakelijk dat hij een visie op Europa ontvouwt, maar tegelijkertijd kan hij geen grotere afstand nemen van zijn rivaal Jacques Chirac, president van Frankrijk. Deze bepaalt als eerste het buitenlands beleid van de republiek. Jospins visie stemt dan ook in grote lijnen overeen met die van Chirac, die vorig jaar zomer voor de Rijksdag in Berlijn eveneens sprak van een `verenigd Europa van staten'. Het begrip is van Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie, wat Jospin niet naliet in herinnering te brengen.

TOESPRAAK JOSPIN www.france.diplomatie.fr/index.html

    • Pieter Kottman