`Volksverzekering voor zorgverlof'

Er moet een volksverzekering komen voor verlof voor zorg, zwangerschap, adoptie en ouderschap. Dat bepleit vakcentrale FNV in de nota Bewegen in Zekerheid. De volksverzekering zou 70 procent van het minimumloon moeten uitkeren. Een werknemersverzekering zou dat moeten aanvullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon.

Het huidige stelsel van sociale zekerheid, waarvan de basis honderd jaar geleden werd gelegd, voldoet niet meer, vindt de vakcentrale. Het is niet toegesneden op nieuwe categorieën werknemers, zoals flexwerkers en freelancers. In het FNV-voorstel kunnen flexwerkers het recht op WW opbouwen, en krijgen freelancers bij arbeidsongeschiktheid een hogere uitkering.

De FNV bepleit verder om arbeidsgehandicapten een recht op reïntegratie te geven, evenals een persoonsgebonden reïntegratiebudget. Definitief afgekeurde werknemers zouden niet 70 maar 80 procent van het laatstverdiende loon moeten krijgen. FNV deelt niet de vrees van het Centraal Planbureau dat de WAO door zo'n maatregel een aanzuigende werking zal krijgen.