Allerhande plannen met verkeer

`Van A naar Beter' heet het Nationale Verkeers- en Vervoersplan. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) stelt daarin een groot aantal plannen voor.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft vandaag in de Rotterdamse Doelen de definitieve versie van het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) gepresenteerd. Het kabinet stemde daar vorige week vrijdag mee in. Aan het NVVP is vandaag een congres gewijd in de Doelen. In oktober vorig jaar verscheen de eerste versie van het plan, gevolgd door een inspraakronde.

In het NVVP somt Netelenbos op wat er tot het jaar 2020 moet gebeuren. Om de titel `Van A naar Beter' waar te maken, wil het kabinet een gemiddelde snelheid op autowegen van ten minste 60 kilometer per uur. Dat wordt nu nog niet gehaald. Om deze doelstelling waar te maken, wordt gekozen voor dynamische wegmarkering: in de spits de weg verbreden van drie naar vier stroken. Dat kan door de vluchtstrook erbij te trekken, maar ook door de huidige rijstroken tijdelijk te versmallen.

Verder kan een systeem van kilometerheffing invloed hebben op de doorstroming. Op verzoek van de minister heeft Roel Pieper dat onderzocht en volgens de internetspecialist en deeltijdhoogleraar is een serieuze proef over enkele jaren mogelijk. De heffing komt dan in de plaats van de zeer omstreden tolpoorten. Overigens gaat een samenvatting van het nieuwste NVVP nog wel uitgebreid in op de ingebruikneming van de tolpoorten. Er wordt zelfs voor 2002 een proef met spits- en betaalstroken aangekondigd.

De automobilist draagt de gevolgen van het weggebruik, aldus het NVVP: onderhoud en beheer, schade aan het milieu en kosten van verkeersonveiligheid worden verrekend in een kilometertarief. De weggebruiker betaalt per kilometer, de vaste lasten gaan omlaag. Wie weinig rijdt of vooral buiten de spits, betaalt gemiddeld minder.

De regionale en lokale overheden krijgen meer invloed op het verkeers- en vervoersbeleid en zullen vanaf 2003 mogen beslissen over projecten tot 500 miljoen gulden. Tot nu toe lag de grens bij 25 miljoen. Het staat de lagere overheden vrij deze regionale mobiliteitsfondsen aan te vullen met zelf verkregen (financiële) middelen.

Volgens het NVVP zullen in de toekomst meer goederen ondergronds worden vervoerd. Buisleidingen bieden een aantrekkelijk perspectief. Maar een landelijk ondergronds netwerk is ,,voorlopig'' niet haalbaar, vooral door de hoge kosten. Dat goederenvervoer kan alleen via publiek-private samenwerking worden betaald, vindt Netelenbos.

De steden moeten beter bereikbaar worden, en daartoe moet het openbaar vervoer aantrekkelijker worden gemaakt en worden uitgebreid met light-rail-systemen ten behoeve van metroverbindingen.

Het toegestane alcoholpromillage in het verkeer gaat voor beginnende automobilisten en motorrijders van 0,5 naar 0,2. Het kabinet wil nader laten onderzoeken of het (uit een oogpunt van handhaving) mogelijk is de norm voor alle weggebruikers in te voeren.

Het kabinet streeft er ook naar volgend jaar een rijbewijs in te voeren voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen. Stapje voor stapje zal de chauffeur zijn actieradius kunnen uitbreiden, zolang hij veilig blijft rijden.

Een doelstelling in het NVVP is verlaging van het aantal verkeersdoden met 30 procent en het aantal gewonden dat in het ziekenhuis terechtkomt met 25 procent.

Om de verkeersveiligheid te vergroten, wil het kabinet nieuwe technologie inzetten waarmee het van buitenaf mogelijk is de snelheid van auto's te beïnvloeden. Gedacht wordt aan toepassing daarvan bij grote drukte of bij slecht weer.

Een groot deel van de onbewaakte overwegen (alleen lichten en bellen) zal van spoorbomen moeten worden voorzien.

Volgend jaar komt er een nota `Ontsnippering' waarin wordt aangegeven hoe moet worden voorkomen dat nieuwe wegen een aanslag vormen op natuurgebieden. Nieuwe infrastructuur zal ook moeten worden ingepast in het landschap. Goede architectonische vormgeving is hierbij een belangrijk aandachtspunt, zo staat in het NVVP.