Pronk wil meer druk op bedrijven

Minister Pronk (VROM) wil meer druk uitoefenen op bedrijven en ze zo gaan dwingen tot milieuvriendelijker gedrag, omdat milieuconvenanten tussen overheid en bedrijfsleven niet altijd goed voldoen.

Bronnen op zijn ministerie bevestigen dat Pronk dit van plan is via het Nationaal Milieubeleidsplan deel 4 (NMP4), dat later dit jaar moet verschijnen.

Een woordvoerster van de minister wees er vanmorgen op dat Pronk tijdens een debat in januari in de Eerste Kamer al bedenkingen had geuit over de aanpak met de convenanten. Volgens de minister had in het bijzonder het convenant over bestrijdingsmiddelen voor gewassen onvoldoende resultaat opgeleverd.

Op grond van een convenant verplicht een bedrijfstak zich om aan bepaalde normen te voldoen zonder dat de overheid de bedrijven daar via specifieke wetten en regels toe dwingt. Het concept gaat ervan uit dat bedrijven er uit eigenbelang wel voor zorgen dat niet alleen zijzelf maar ook hun concurrenten zich aan de normen houden. Pronk koestert over dit laatste echter twijfels.

Het is nog niet duidelijk welke concrete maatregelen Pronk precies in gedachten heeft. Ook is nog onzeker of die genade kunnen vinden in de ogen van zijn collega Jorritsma (Economische Zaken). Een woordvoerder van Jorritsma verklaarde vanmorgen dat de bewindsvrouw juist zeer te spreken is over de aanpak met de convenanten. ,,Wij zien geen reden om die te veranderen'', aldus de woordvoerder. Het NMP4, waarover thans nog hard wordt onderhandeld, zal naar verwachting begin juni in de ministerraad worden behandeld.

Het ongenoegen van Pronk over de convenanten is de werkgeversorganisatie VNO-NCW intussen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief aan Pronk toont VNO-NCW-voorzitter Schraven zich verontwaardigd over de plannen van de minister. ,,Over de meer dan honderd goed lopende convenanten van het industriële bedrijfsleven wordt niet gesproken'', aldus Schraven. Hij brengt in herinnering dat het juist het ministerie van VROM zelf was dat nog maar drie jaar geleden de lof bezong van de convenantenaanpak. Er werd destijds zelfs gesproken over een Stille Revolutie.

Ook Pronk zelf heeft verscheidene convenanten met het bedrijfsleven getekend, onder meer ook over het terugdringen van de CO2-uitstoot.