PvdA wil andere begrotingsregels

Financiële specialisten van de PvdA willen in een volgend regeerakkoord de huidige begrotingsregels van het kabinet drastisch aanpassen.

Dit bevestigen bronnen rondom de PvdA-programmacommissie. De staatssecretarissen Bos (Financiën) en Van der Ploeg (Cultuur) en de PvdA-fractiespecialist Crone werken aan nieuwe regels voor de verdeling van financiële meevallers, als onderdeel van een nieuw verkiezingsprogramma.

De PvdA'ers willen de strikte scheiding van meevallende uitgaven en inkomsten, die nu geldt als een essentieel onderdeel van de `Zalmnorm', opheffen.

Volgens de huidige begrotingsregels mogen nieuwe investeringen alleen betaald worden uit uitgavenposten die lager uitvallen. Meevallende inkomsten moeten worden verdeeld tussen lastenverlichting en aflossing van de staatsschuld.

De PvdA'ers willen alle meevallers, zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven, kunnen verdelen tussen nieuw beleid en lagere lasten. Voor de aflossing van de staatsschuld moet een vast schema worden opgesteld om de schuld in circa 25 jaar volledig af te lossen.

In de nieuwe begrotingsregels van de PvdA moet, net als nu, worden uitgegaan van vooraf vastgestelde maxima voor uitgaven, gebaseerd op een behoedzaam scenario voor economische groei. Hoe hoog deze geraamde groei kan zijn, is afhankelijk van ramingen van het Centraal Planbureau. Ingewijden verwachten dat dit scenario op 2,5 à 2,75 procent groei per jaar zal uitkomen.

Verschillende Kamerfracties (PvdA, D66, GroenLinks, CDA) hebben in het verleden gesuggereerd de inkomstenmeevallers ook te gebruiken voor nieuw beleid. Deze wens, die een doorbreking van de Zalmnorm zou betekenen, stuitte tot dusver op krachtig verzet van de VVD. Tot nu toe konden binnen de huidige begrotingsregels vele extra miljarden voor nieuwe bestedingen worden gevonden.

VVD-leider Dijkstal liet vorige week weten dat deelname van de VVD in een nieuw kabinet in grote mate afhankelijk zal zijn van de bereidheid van de coalitiepartners opnieuw de Zalmnorm in zijn huidige vorm te accepteren. ,,Als de PvdA de regels wil loslaten, dan kan ze na de verkiezingen niet met ons regeren'', aldus Dijkstal. De PvdA'ers willen wel vasthouden aan behoedzaam begroten. [Vervolg ZALMNORM: pagina 3

ZALMNORM

PvdA wil af van zoeken naar geld

[Vervolg van pagina 1] Zo moet worden voorkomen dat in de loop van een kabinetsperiode moet worden bezuinigd. Maar het maakt volgens de PvdA'ers vervolgens niet uit of nieuw beleid worden gefinancierd uit inkomstenmeevallers of uit uitgavenmeevallers. Met de nieuwe voorstellen wil de PvdA de rust in de begrotingsbesprekingen herstellen. De afgelopen jaren zijn felle discussies gevoerd over de verdeling van meevallers. Aan de uitgavenkant zijn de meevallers inmiddels bescheiden, terwijl aan de inkomstenkant de meevallers opgeteld 32 miljard gulden bedragen.

De PvdA wil in haar eigen plannen af van de nu vaak lastige zoektocht naar extra geld. Voorwaarde voor het gebruik van inkomstenmeevallers voor nieuwe uitgaven is volgens de PvdA'ers wel dat deze meevallers jaarlijks terugkeren. Incidentele meevallers kunnen direct naar de staatsschuld.

De begrotingsbesprekingen, twee weken geleden in het kabinet, hebben veel onvrede veroorzaakt onder de PvdA-bewindslieden. Een discussie over het aanpassen van de huidige begrotingsregels stuitte op een veto van VVD-zijde. Ook opmerkingen van staatssecretaris Bos in het radioprogramma Spijkers met koppen werden eerder deze week in de Kamer door minister Zalm onmiddellijk `gladtrokken'. Bos moest in de Kamer verklaren dat hij nog volledig achter het financiële beleid van het kabinet staat. De kritische geluiden over de Zalmnorm waren tot nu toe voornamelijk vanuit de Kamer te horen. PvdA-leider Melkert suggereerde vorige week dat de Zalmnorm (,,de gesel van Financiën'') in een nieuwe coalitie niet meer automatisch de basis is voor het begrotingsbeleid.

Crone pagina 3

    • Egbert Kalse