Kamer denkt over eigen onderzoek

De Tweede Kamer moet zelf aanvullend onderzoek doen naar ,,ernstige tekortkomingen'' in het financieel beheer bij diverse onderdelen van de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Justitie.

Dit stelt de PvdA-fractie in reactie op de departementale jaarverslagen over 2000 en rapporten van de Algemene Rekenkamer die gisteren, op Verantwoordingsdag, aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De coalitiepartners VVD en D66 zijn bereid dit pleidooi van de PvdA te steunen, maar ze willen eerst de Kamerdebatten van volgende maand met de verantwoordelijke bewindslieden afwachten.

De Rekenkamer stelt in haar rapporten dat de boekhouding onder meer niet op orde is bij het openbaar ministerie en de rechterlijke macht (Justitie), bij de marechaussee (Defensie) en bij het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EZ). Over het geheel genomen oordeelt de Rekenkamer overigens positief over de verantwoording van de rechtmatigheid van rijksuitgaven, die voor bijna 100 procent `in orde' is verklaard.

Het CDA heeft gisteren zeer kritisch gereageerd op de verantwoording van de effecten van gevoerd kabinetsbeleid. Volgens nieuwe regels bij het opstellen van begrotingen moeten in het vervolg `meetbare prestaties' centraal staan in het debat tussen kabinet en Kamer en niet langer louter de financiën. Het CDA meent dat het kabinet het afgelopen jaar onvoldoende vooruitgang heeft geboekt om deze nieuwe wijze van beoordeling mogelijk te maken. Zo is onder meer nog steeds niet vast te stellen of de investering van extra miljarden in de gezondheidszorg leidt tot de beoogde beperking van wachtlijsten. Hetzelfde geldt voor het effect van maatregelen bij het aanstellen van extra politiepersoneel en bij regelingen voor stimulering van de arbeidsmarkt.

De CDA'er Ruding, minister van Financiën tussen 1982 en 1989, uitte gisteren, tijdens een bijeenkomst in de oude zaal van de Tweede Kamer, scherpe kritiek op extra uitgaven voor de gezondheidszorg zonder dat is aangetoond dat deze extra uitgaven bijdragen aan verbetering van de zorg. Tussen 1994 en 2002 is het budget voor de zorg gestegen van 55 naar 82 miljard gulden. Ruding riep de Kamer op de financiering van de zorg scherper te controleren. Hij sprak in dit verband van ,,gebrekkig politiek management''.

DOSSIER DERDE WOENSDAG www.nrc.nl/denhaag