Hamster nog onvoldoende beschermd

De Europese Commissie vindt dat Nederland nog steeds onvoldoende maatregelen neemt om de laatste populatie wilde hamsters in Limburg te beschermen.

Dat blijkt uit de brief van het directoraat Milieuzaken van de Commissie aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). In 1998 vroeg de Commissie het departement al om opheldering over de maatregelen. Nederland beloofde beterschap, zo zouden er onder meer nieuw leefgebied en een hamsterbeschermingsplan komen. Daarvan is weinig terechtgekomen, concludeert de Europese Commissie die Nederland nu ,,aanvullend in gebreke'' heeft gesteld. De Commissie schrijft dat Nederland de Europese richtlijnen voor de bescherming van bedreigde diersoorten niet goed in het Nederlands recht heeft omgezet. Dit heeft tot gevolg, aldus de Commissie, dat voor tal van projecten die tot vernietiging of aantasting van hamsterleefgebieden kunnen leiden, in Nederland geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd.

In de Nederlandse wetgeving ontbreken volgens de Commissie nog steeds ,,wettelijke instrumenten'' om de hamsters te beschermen. Maatregelen zijn afhankelijk van vrijwillige medewerking van eigenaars en gebruikers van het land. Hierdoor kan het hamsterbeschermingsplan, dat onder meer voorziet in hamsterreservaten, niet volledig worden uitgevoerd.

Ook het hamsterfokprogramma van de vereniging Das en Boom wordt door de Commissie niet als een toereikende instandhoudingsmaatregel erkend. Het programma heeft nog niet tot een succesvolle herintroductie van de hamster geleid. Ook de aanleg van het Duits-Nederlandse bedrijventerrein Avantis in een hamsterleefgebied bij Heerlen is volgens de Commissie in strijd met de Europese regels. Wegens de aanleg van Avantis is de Commissie ook tegen Duitsland een procedure begonnen.

Het ministerie van LNV wordt verzocht binnen twee maanden aanvullende informatie naar Brussel te sturen. Als blijkt dat Nederland nog niet voldoet aan de Europese verdragsverplichtingen, stelt de Commissie een advies op. Volgt Nederland dat advies niet op, dan kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie in Straatsburg.

De Raad van State heeft dinsdag het verzoek tot voorlopige voorziening van actiegroepen uit Limburg, om een einde te maken aan de bouwactiviteiten op het Avantis-terrein in Heerlen, afgewezen. Volgens de Raad hebben de actiegroepen niet kunnen aantonen dat daar nog hamsters leven. De rapporten van twee deskundigen, die bevestigen dat er hamsters leven, zijn om procedurele redenen niet meegenomen in de beoordeling.