Volksgezondheid

Financieel beheer. Het ministerie van VWS heeft de laatste jaren flinke verbetering aangebracht in het financieel beheer op het departement. De Rekenkamer spreekt haar waardering uit over de adequate wijze waarop vroegere problemen zijn opgelost. Ook de wijze waarop VWS de omslag naar de `verantwoordingsbegroting' heeft aangepakt, krijgt lof. De Rekenkamer houdt intussen wel ernstige zorgen over het financieel beheer in de zorgsector als geheel, met name het geld dat buiten het departement om besteed wordt.