Randstad omvormen tot metropool

De Randstad gaat zichzelf omvormen tot één groot bestuurlijk netwerk, de Deltametropool. De metropool moet ,,de eigen agenda'' gaan bepalen en zich niet alleen laten leiden door het kabinetsbeleid.

Dat staat in een notitie die de vier betrokken commissarissen van de koningin en vier burgemeesters van de grote steden vandaag aanbieden aan de provinciale staten en de gemeentebesturen. Onder meer op het gebied van openbaar vervoer ('rondje randstad'), verkeer en de inrichting van de kuststrook moet de Deltametropool haar eigen beleid maken.

De burgemeesters en commissarissen stellen voor om de huidige samenwerking tussen alleen de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland uit te breiden met de besturen van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en hun regionale samenwerkingsverbanden. De notie Regio Randstad wordt opgeheven.De grote steden en de provincies willen zo een grotere invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid in de Randstad en zich internationaal sterker presenteren.

Behalve met verkeer en vervoer wil de Deltametropool zich ook een eigen randstedelijk economisch beleid gaan opstellen. In Regio Randstad gaat de samenwerking tot nu toe alleen over ruimtelijke ordening. Binnen het overleg moet de minister-president het overleg met de Randstad gaan coördineren. Nu overlegt de Randstad doorgaans met minister Pronk (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Vorige maand kwam de VROM-raad, een adviescollege van de minister, met het advies meer werk te maken van de samenwerking tussen steden in bestuurlijke netwerken op gebieden als volkshuisvesting en vervoer. Volgens de VROM-raad is de Randstad echter te groot om te fungeren als één bestuurlijk netwerk. Volgens Pronk strekt de Randstad zich uit van Dordrecht tot Almere.

De randstedelijke overheden erkennen dat het huidige samenwerkingsverband, de `bestuurlijke commissie randstad', tekort schiet. Uit de commissie komen te weinig ideeën en initiatieven voort en het kampt met een ,,gebrek aan legitimiteit bij de buitenwereld en bij de eigen bestuurlijke achterban'', bleek eerder uit een evaluatie door onafhankelijke deskundigen van de Erasmus-universiteit en Berenschot. De commissarissen en burgemeesters vrezen dat de Randstad achterblijft bij andere regio's in Europa als de samenwerking niet wordt opgevoerd. De Deltametropool moet eind dit jaar van start gaan. De overheden dragen geen bevoegdheden over.