Landbouw

Automatisering. De meest hardnekkige tekortkoming op het ministerie van Landbouw is de beveiliging van geautomatiseerde systemen. Sinds 1998 lukt het niet dit probleem op te lossen. Informatieplannen en (recente) risico-analyses ontbreken, evenals een beveiligingsbeleid. Het departement heeft besloten een `verbeterplan' op te stellen.

Structuurfondsen. Het ministerie van LNV schiet tekort in het toezicht op de besteding van de structuurfondsen, Europese subsidies door de provincies, waarvoor het ministerie verantwoordelijk is. Het ministerie kan volgens de Rekenkamer daardoor niet goed beoordelen of de fondsen aan de juiste, rechtmatige doelen worden besteed en of zij goed worden beheerd. Dat komt overigens vooral door de gebrekkige informatie die de provincies aanleveren. Landbouw heeft sinds vorig jaar, toen dezelfde kritiek klonk, een `regiebureau' opgericht om het toezicht te verbeteren. Vorige maand zijn zijn ook convenanten gesloten met de provincies en het ministerie van Economische Zaken om provincies aan te spreken op hun tekortkomingen. De Rekenkamer is het daarmee eens.

Rijksdienst Vee en Vlees. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV), die vanaf 2002 verantwoordelijk is voor de eigen `baten en lasten', is daarvoor nog niet klaar. De RVV heeft, net als overigens de Dienst Landelijk Gebied, het onderhoud van de eigen administratie niet op orde. Bij de afwikkeling van de varkenspest was de dienst zeer langzaam bij het inrichten van een toereikende administratie, vindt de Rekenkamer. De accountantsdienst van het ministerie heeft dat ,,indrukwekkend'' rechtgetrokken, maar gezien de afwikkeling van de MKZ-crisis doet de RVV er goed aan daar lering uit te trekken, vindt de Rekenkamer.