Buitenlandse Zaken

Visa. De Rekenkamer constateert serieuze tekortkomingen bij de visumverlening, die vooral geschiedt via de consulaten in het buitenland. Hier doen zich `integriteitsrisico's' voor, met name bij de beoordeling door visum-ambtenaren van de vraag of aanvragers aan de gestelde criteria voor visumverlening voldoen. In 2000 werden diverse integriteitskwesties onderzocht, onder meer in Nigeria, Sri Lanka en Roemenië. Het ministerie mist een systeem waarmee al in een vroeg stadium problemen bij de visumverlening kunnen worden gesignaleerd. De Rekenkamer beveelt daarom aan om actuele bestanden aan te leggen met relevante cijfers, ook over de stroom aanvragen uit andere `Schengen-landen'.

Hulp. De Rekenkamer signaleert sinds jaren dat het toezicht op uitgekeerde financiële voorschotten tekortschiet. Vooral Ontwikkelingssamenwerking verstrekt vaak voorschotten voor activiteiten die door derden worden verricht. Ook in 2000 bleef de verantwoording hiervan zorgwekkend. Er was sprake van een totaal bedrag van 50 miljoen gulden aan fouten en onzekerheden bij de afrekeningen van de voorschotten.

Structuurfondsen. De Tweede Kamer wilde vorig jaar meer inzicht van het kabinet in de besteding van de gelden uit de Europese Structuurfondsen voor achtergebleven gebieden. De Rekenkamer vindt dat het accent hierbij te sterk ligt op het opmaken van de fondsen en te weinig op het nuttig besteden van de middelen.