De digitale kluis

In NRC Handelsblad van 5 mei vraagt Corrette Ploem aandacht voor de gevaren die verbonden zijn aan een digitale kluis waarin de burgers hun persoonsgegevens kunnen bewaren. Het voorstel zo'n kluis ter beschikking te stellen aan elke burger heeft de Adviescommissie Modernisering GBA gedaan om de burgers zelf optimaal hun privacy te kunnen laten bewaken.

Het gevaar dat aan een dergelijke kluis verbonden kan zijn schetst zij in het volgende scenario: 1) in een informatiemaatschappij zal de druk op de burgers, zoveel mogelijk voor derden relevante persoonsgegevens in de kluis op te slaan, steeds groter worden; en 2) tegelijkertijd zal de druk, deze gegevens aan die derden – denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen en werkgevers – af te staan, toenemen. De burger die deze derden nodig heeft is de zwakkere partij. Weigering in de kluis aanwezige gegevens af te staan kan dus uitsluiting van een contract of een voorziening betekenen. De Adviescommissie heeft zich dit gevaar gerealiseerd. Zij stelt dat ,,uiteraard het vrijwillige karakter van deze gegevensverstrekking ter verkrijging van bepaalde commerciële diensten of producten gewaarborgd dient te worden''. Men kan dan denken aan drie wegen om die waarborg te bereiken: een technische weg, een organisatorische weg en een juridische weg. Langs technische weg zal vooral de beveiliging van de kluis moeten worden gerealiseerd. Die zal moeten voorkomen dat persoonsgegevens onvrijwillig buiten het beheer van de burger raken. Als organisatorische maatregelen stelt de Adviescommissie periodieke EDP-audits en accountantsverklaringen voor over het gedrag van organisaties die een gevaar voor de informationele zelfbeschikking kunnen vormen. Aan het College bescherming persoonsgegevens de taak het systeem van privacybescherming te bewaken en eventueel aan de bel te trekken. Verder zal waarschijnlijk een aanvullend juridisch instrumentarium nodig zijn om onaanvaardbare maatschappelijke ontwikkelingen te voorkomen.

Ig Snellen is voorzitter van de Adviescommissie Modernisering GBA.

    • Ig Snellen