Rapport

De mediaconsument moet dinsdag radeloos zijn geworden. Het rapport van de Raad van Tucht voor registeraccountants verscheen, maar wat stond er nu precies in? Welke klachten van Peper waren gegrond en welke niet en waarom? Je kreeg er weinig hoogte van, daarvoor waren de berichten te tegenstrijdig.

Het probleem was des te klemmender omdat beide partijen Peper en KPMG hun gelijk claimden. Peper toonde zich daarbij alweer zo zelfverzekerd, dat het me niets verbaasd zou hebben als hij gisteren bij zijn bezoek aan het Torentje Kok naar huis had gestuurd om uiteraard met Neelie – de macht over te nemen.

Toen verscheen rechter J. Willems, voorzitter van de Raad van Tucht, in B&W. Ha, eindelijk klaarheid! Helaas, Willems formuleerde over deze zaak alleen enkele onbegrijpelijke, slangachtige zinnen.

Inmiddels heb ik het hele rapport gelezen, en nu begrijp ik wat er aan de hand was: Willems sprak op tv zoals hij schrijft. Het is proza van de ondoordringbaarste soort. Nu is juridische taal per definitie ingewikkelder dan gewone taal, maar daarom kan er nog wel naar helderheid gestreefd worden, zeker als het om kwesties gaat die de publieke belangstelling hebben. Ik zal mijn afgrijzen aan één zin demonstreren, maar er staan in het rapport veel meer van dergelijke zinnen. Zet u schrap.

,,Omdat het te verrichten onderzoek zich aldus mede zou gaan uitstrekken tot de gedragingen van individuele personen, die bovendien zoals ten aanzien van klager het geval was nog immer, hetzij binnen de gemeente Rotterdam hetzij daarbuiten, publieke functies bekleedden en omdat naar betrokkenen wellicht hebben onderkend en in ieder geval behoren te hebben onderkend eventuele, deze personen belastende, bevindingen diverse gevolgen zouden kunnen hebben, niet alleen van bijvoorbeeld civielrechtelijke of bestuursrechtelijke aard, rustte op betrokkenen meer nog dan in het algemeen reeds met betrekking tot het geraken en presenteren van bevindingen door accountants het geval is in het bijzonder de verplichting naar de mate van het redelijkerwijs mogelijke te voorkomen dat met name eventuele indidividuele personen belastende bevindingen een onevenredige nadruk zouden kunnen gaan krijgen, bijvoorbeeld doordien aan die bevindingen vanwege de wijze van presenteren ervan of het onvoldoende plaatsen daarvan in de context van bevindingen met betrekking tot de regelgeving of bestuurlijke of andere opvattingen waarbinnen of op de grondslag waarvan de onderzochte activiteiten werden verricht een andere betekenis zou worden toegekend dan zij genuanceerd en in haar context begrepen naar objectieve maatstaven dienen te hebben.''

De lezer zal hierna weinig lust hebben het rapport alsnog zelf te lezen. Hoeft ook niet. Je kunt dat hele rapport samenvatten in deze ene zin: ,,Peper en zijn ambtenaren hebben destijds in Rotterdam zo'n ongelofelijke financiële janboel veroorzaakt dat de onderzoekende accountants hadden moeten beseffen dat controle achteraf op individuele uitgaven ondoenlijk was.''

    • Frits Abrahams