Allochtonen bij Britse politie

Ook in het Verenigd Koninkrijk worden verwoede pogingen gedaan het allochtone aandeel in de politie te verhogen en het politie-apparaat een afspiegeling van de samenleving te laten vormen. De noodzaak hiervan wordt al ingezien sinds begin jaren `80, maar pas de laatste jaren wordt er echt werk van gemaakt.

In 2000 was slechts 2,2 procent van de Britse agenten afkomstig van etnische minderheden. Voor 2010 wordt gestreefd naar een aandeel van 8 procent. Inmiddels heeft Her Majesty's Inspection Constabulary een reeks rapporten gepubliceerd over de mate waarin de politie erin slaagt zich om te vormen tot een multi-etnische organisatie. Bij 43 corpsen zijn de inspecteurs nagegaan in hoeverre zij het wervings- en behoudbeleid op een structurele manier aanpakken.

Ook andere kwesties, zoals het voorkomen van racistische incidenten of de kansen op promotie voor etnische minderheden werden onder de loep genomen.

De eerste rapporten waren nog zeer kritisch. Bij de leiding van veel corpsen ontbrak het bewustzijn en de wil om veranderingen structureel door te voeren, aldus de inspectie. In de meest recente versie constateert het HMIC dat er vooruitgang wordt geboekt. De dood van een zwarte tiener die in 1993 door een politieman werd vermoord, wordt daarbij als katalysator genoemd.