Milieuverslag bedrijf `schiet ernstig tekort'

Milieuverslagen van Nederlandse bedrijven schieten ernstig tekort. Hoewel provincies als de bevoegde instantie de verslagen goedkeuren, bevatten de verslagen, die wettelijk verplicht zijn, toch veel fouten en tekortkomingen.

Dat concludeert de Inspectie Milieuhygiëne uit een onderzoek naar de verslagen. Op grond van het Besluit milieuverslaglegging uit 1999 zijn 251 vestigingen van Nederlandse bedrijven verplicht verslag te doen over hun belasting van het milieu. Volgens de inspectie vertegenwoordigen deze bedrijven samen circa tachtig procent van alle industriële emissies in Nederland.

Uit de verslagen komt naar voren dat bijvoorbeeld de emissiereductie van kooldioxide (CO2) 27 megaton bedraagt. Maar dat beeld is onjuist en daardoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat Nederland heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van `Kyoto'. In dit internationale milieuverdrag heeft Nederland zich verplicht de uitstoot van CO2 in 2010 te verminderen met 50 megaton. De helft daarvan moet via maatregelen in eigen land worden verwezenlijkt.

Op grond van onderzoek van de 251 verslagen constateert de Inspectie Milieuhyhiëne dat twintig procent van de milieuverslagen over 1999 niet op tijd was ingediend (vóór 1 april 2000). Bij 62 van de 74 verslagen is ten minste één tekortkoming geconstateerd. Daarbij gaat het om beschrijvingen van de milieusituatie, toelichting op getallen, vergunningen, meet- en registratiesystemen, genomen maatregelen en gegevens over afval en de verontreiniging van lucht en water.

Anders dan de milieuverslaglegging door de gehele onderneming zijn de verslagen van individuele vestigingen wettelijk verplicht. Bedrijven moeten twee milieuverslagen uitbrengen, een gedetailleerd exemplaar voor ,,het bevoegd gezag'' en een meer toegankelijk publieksverslag voor omwonenden en geïnteresseerden.

De gebrekkige milieuverslagen zijn goedgekeurd door de provincie. Volgens de Milieuinspectie hebben alle provincies intussen te kennen gegeven dat zij onvoldoende expertise in huis hebben om een verslag goed te kunnen beoordelen.