Klachten Peper ten dele gegrond

De Raad van Tucht voor registeraccountants heeft drie klachten van oud-burgemeester A. Peper van Rotterdam tegen forensische accountants van KPMG ten dele gegrond verklaard.

De Raad acht de overtredingen van de accountantsregels door KPMG onvoldoende ernstig om een tuchtmaatregel tegen KPMG te treffen. De door KPMG gerapporteerde feiten over Pepers declaraties zijn correct, zo maakte voorzitter J. Willems van de tuchtraad vanochtend bekend.

KPMG hielp vorig jaar de gemeenteraad van Rotterdam in zijn onderzoek naar de declaraties van Peper als burgemeester van Rotterdam. Pal voor de rapportage van KPMG, die werd gepubliceerd als bijlage van een rapport van de raad, trad Peper af als minister van Binnenlandse Zaken. Toen al stelde Peper zich fel teweer tegen de wijze waarop de accountants zijn declaraties hadden onderzocht.

Peper deponeerde vorig najaar zes klachten tegen KPMG. Drie daarvan werden vanochtend ten dele gegrond verklaard. Zo wordt KPMG verweten dat de hoge gedetailleerdheid van de rapportage ,,de sfeer ademt van een lange lijst van verdachtmakingen'', zonder voldoende context over de slechte administratieve organisatie bij de gemeente Rotterdam. Ook wordt KPMG verweten een concept-rapport over Pepers declaraties op een laat moment te hebben gewijzigd. Het concept-oordeel luidde dat Peper op een groot aantal punten onrechtmatige uitgaven had gedaan, terwijl in de gepubliceerde versie dit werd gewijzigd in `niet-functionele' declaraties. De tuchtraad verwijt KPMG dat het het begrip `functionaliteit' onvoldoende had gedefinieerd.

Zowel Peper, KPMG als de gemeente Rotterdam reageert tevreden op de uitspraak. Pepers advocaat J. Mentink zegt dat Peper altijd al vond dat hij door ongefundeerde verdachtmakingen was geslachtofferd. Peper zelf zegt eerst het oordeel van de tuchtraad te willen bestuderen voordat hij een besluit neemt over een mogelijk beroep. KPMG wijst erop dat de klacht van Peper ,,op hoofdlijnen'' is verworpen. ,,De door ons gerapporteerde feiten zijn overeind gebleven'', aldus voorzitter B. van der Veer van de Raad van Bestuur van KPMG. Ook de accountants zeggen een beroep tegen de uitspraak te overwegen.

De gemeente Rotterdam benadrukt eveneens dat de gepubliceerde gegevens over Pepers declaraties correct zijn gebleken. Het stadsbestuur heeft op grond van de KPMG-rapportage twee weken geleden 64.000 gulden van Peper teruggeëist. Peper beschouwt die zaak als gesloten nadat hij op grond van een onderzoek door het openbaar ministerie vorig jaar 7.500 gulden restitueerde.

ACHTERGRONDpagina 3