Belasting op winst daalt tot 34 procent

De winstbelasting voor bedrijven zal met ingang van volgend jaar 1 procentpunt dalen naar 34 procent. Deze lastenverlichting, die ongeveer 1 miljard gulden bedraagt, wordt voor de helft door de overheid gefinancierd.

De andere helft moet het bedrijfsleven zelf bijeen brengen. Het kabinet is het bij de begrotingsbesprekingen afgelopen vrijdag op hoofdlijnen eens over een verlaging, zo melden ingewijden, maar formeel is er nog geen akkoord gesloten. Naar verluidt is er nog een verschil van mening tussen de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken over de dekking van de lastenverlichting. Door te snijden in de fiscale subsidies voor laaggeschoold personeel en het afromen van het werkloosheidsfonds wil EZ de verlaging betalen. Sociale Zaken verzet zich daar nog tegen.

Werkgeversvereniging VNO-NCW is blij, maar hoopt dat er geen andere maatregelen komen die de verlaging per saldo weer ongedaan maken. De werkgevers gaan er nog steeds vanuit dat de winstbelasting uiteindelijk zal dalen tot 30 procent.

De vennootschapsbelasting bedraagt nu 35 procent. Internationaal bezien is dat aan de hoge kant, hetgeen het vestigingsklimaat in Nederland negatief zou beïnvloeden. Duitsland heeft bijvoorbeeld een tarief van 25 procent, Zweden 28, Luxemburg 30 en Ierland vanaf volgend jaar 12,5 procent. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 31 procent.

Op initiatief van het ministerie van Financiën is een werkgroep onder leiding van oud-staatssecretaris Yvonne van Rooy bezig de mogelijkheden voor verlaging van deze belasting in kaart te brengen. De bevindingen van Van Rooy c.s., die deze zomer worden verwacht, zullen meegenomen worden in een volgende fiscale verkenning die in een nieuw regeerakkoord zijn beslag moet krijgen.

Minister Jorritsma (EZ) heeft de laatste maanden steeds gezegd voor een eerdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Dit stuit op bezwaren bij met name de PvdA, die vindt dat niet bedrijven maar gezinnen met kinderen extra lastenverlichting moeten krijgen.

Bij de invoering van de Belastingherziening, op 1 januari jongstleden, is er voor ruim 6 miljard gulden aan lastenverlichting in de economie gepompt, met name ten gunste van gezinnen.

De kosten voor de verlaging van de winstbelasting vallen het eerste jaar veel lager uit dan 1 miljard gulden. Omdat de belasting deels over 2001 wordt berekend (waarvoor nog het `oude' tarief van 35 procent geldt) kost de verlaging in 2002 `slechts' 200 miljoen gulden. Pas vanaf 2003 loopt de Staat jaarlijks 1 miljard gulden aan inkomsten mis.