Delegeren zonder toezicht vraagt om rampen

Ook in Enschede is weer gebleken dat het delegeren van bevoegdheden aan lagere overheden niet bijdraagt aan het op voortvarende wijze vormgeven van wat deskundigen adviseren. De overdracht van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van toezicht, zonder dat toezicht op het uitvoeren van de overgedragen bevoegdheden te controleren, en het niet voorzien in een op de persoon of instantie gerichte sanctie, vormen de inleiding tot rampen. Deze ramp heeft ook aangetoond dat ongebreideld liberalisme en vrijheid van handelen voor het bedrijfsleven rechtstreeks tot een ramp kunnen leiden. De discussies deze week in de Tweede Kamer hadden over uitgangspunten, over visie moeten gaan. De regering had vervolgens gevraagd moeten worden hoe die visie in het beleid vorm krijgt en hoe tenslotte de uitvoering kan worden gecontroleerd.

Als we zo in het verleden in meer kwesties te werk waren gaan, zou de huidige rampkoers met ons middelbaar onderwijs vermeden kunnen worden. Dan zou de uitstoot van broeikasgassen allang aan de Kyoto-vereisten voldoen, zou scheiding en hergebruik van grondstoffen al gemeengoed zijn, zouden minderheden de voorwaarden hebben ondervonden om medelanders te worden en zou de zondag zondag blijven. Dan functioneerde ons gezondheidsstelsel op een doelmatige wijze en zou ons belastingstelsel echt veel eenvoudiger en rechtvaardiger zijn geweest en zou feitelijke belastinginning via een stelsel gebaseerd op winstbejag niet zijn ontstaan.

    • Ir. J.C. Astro