Euthanasie 3

Bij zijn ongetwijfeld nuttige adviezen omtrent de vraag hoe euthanasie aan het buitenland uit te leggen, slaagt James Kennedy erin om zorgvuldig de kern van de zaak uit het oog te verliezen, namelijk het vermijden van onnodig lijden, het vermijden ook van de ontluistering die met onnodig lijden gepaard gaat, plus het inzicht dat andere waarden belangrijker kunnen zijn dan het tot elke prijs verlengen van het leven (NRC Handelsblad, 7 april).

Ze zijn in het buitenland toch niet zó achterlijk dat ze dat niet kunnen begrijpen? De hele problematiek van de technische mogelijkheden tot verlenging van het leven en het daarmee gepaard gaande lijden is daar toch net zo goed bekend?

De regering zou fel moeten reageren op de leugens die worden verspreid als zouden oude mensen in Nederland niet langer hun leven zeker zijn. Het tekent het morele peil van de tegenstanders van euthanasie, dat zij zich tot dit niveau moeten verlagen om hun `gelijk' te halen.

Als het wetsontwerp zich zou hebben beperkt tot hulp bij zelfdoding, zo veronderstelt Kennedy, zou het buitenland misschien minder verontrust zijn. Maar Margo Trappenburg vindt het juist goed dat niet-medisch lijden buiten de sfeer van de wet blijft vallen (NRC Handelsblad, 6 april).

Mijn grote angst is dat ik te zijner tijd onder veel lijden zal moeten sterven. Mijn tweede grote angst is dat ik, als ik niet langer wil leven en er dus al beroerd genoeg aan toe ben, aan allerlei lieden die er in wezen niets mee te maken hebben, moet gaan uitleggen hoe beroerd ik er voorsta en dat ik dan artsen tegenkom die in de geest van Trappenburg zeggen: `mijnheer, uw lijden is niet medisch, wij hebben niets met u te maken'.

Ik vind het best als de wet zich beperkt tot situaties waarbij de patiënt niet meer in staat is zelfmoord te plegen, maar dan moet er voor gezorgd worden dat hulp bij zelfdoding zo spoedig mogelijk ook geregeld wordt.

Ik zou het een hele opluchting vinden als ik zou kunnen beschikken over de `pil van Drion', maar ik zie ook wel bezwaren tegen vrije beschikbaarstelling van zelfmoordmiddelen.

Misschien moeten instellingen zoals `De Einder' wettelijk de mogelijkheid krijgen om middelen beschikbaar te stellen aan mensen die speciaal daar komen logeren om een eind aan hun leven te maken.

    • E. Voogd