Aanval Melkert op Van Aartsen

PvdA-leider Melkert meent dat Nederland op Europees niveau in Brussel ,,beneden zijn stand acteert en gerepresenteerd wordt''. In een onverwachte aanval op het door de VVD'er Van Aartsen geleide ministerie van Buitenlandse Zaken zei Melkert dat dit ministerie niet langer voldoet als coördinerende instantie voor Europees beleid.

Van de recente poging om het ministerie intern te hervormen en tot grotere integratie van beleidsterreinen te komen, de zogenoemde herijking, kan men volgens de PvdA-leider ,,niet zeggen dat hij geslaagd is''. Melkert sprak op een discussiemiddag over bestuurlijke vernieuwing voor ambtenaren in Den Haag. Vorig jaar al pleitte Melkert er in de Tweede Kamer voor om voor de Europese contacten een aparte vice-premier te benoemen, omdat het traditioneel op buitenlands beleid gerichte ministerie van BZ niet langer bij machte zou zijn vorm te geven aan Nederlandse belangen in Europa met een sterk binnenlands aspect, zoals economische en verkeersvraagstukken.

Naar in PvdA-kring wordt vernomen is Melkerts aanval vooral gericht tegen VVD-minister Van Aartsen, die er in de afgelopen jaren niet in geslaagd zou zijn de taakopvattingen van het ministerie van BZ inzake de Europese Unie nader te definiëren.

De PvdA speelt, voorshands als enige partij in de Kamer, met de gedachte de aanstelling van een minister voor Europese Zaken met de status van vice-premier in het volgende verkiezingsprogramma op te nemen. Die zou overigens niet ten koste mogen gaan van de rol van de premier in Europese aangelegenheden, heet het.

Melkert lijkt met zijn uitspraken vooral in te spelen op ongenoegens bij andere ministeries, die hun belangen op Europees niveau onvoldoende behartigd vinden. Melkerts aanval richt zich nadrukkelijk niet tegen de Nederlandse diplomaten in Brussel, heet het in PvdA-kring. Ook de Directie Europese Zaken op BZ in Den Haag, waarvoor staatssecretaris Benschop (PvdA) politiek verantwoordelijk is, is niet het mikpunt.

ANALYSE: pagina 2