Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Overheidsfinanciën

Limburg: controleer sanering

De provincie Limburg gaat de kwaliteit van de bodemsaneringen controleren die de afgelopen jaren in Limburg zijn uitgevoerd. Aanleiding daartoe zijn ontdekte onregelmatigheden bij saneringen in Kerkrade, Sittard en Brunssum.

Uit externe onderzoeken is gebleken dat de bodemsaneringen in de drie plaatsen niet volgens de regels zijn uitgevoerd. Zo bleef in de wijk Ophoven in Sittard vervuilde grond achter en kreeg de Emmawijk in Brunssum geen beschermende `ecolaag' om de vervuiling af te dekken, hoewel die volgens het saneringsplan moest worden aangebracht.

Bewoners van de slecht gesaneerde wijken in Sittard, Kerkrade en Brunssum zijn ongerust. De fracties in Provinciale Staten eisen daarom dat de onderzoeken zo snel als mogelijk worden afgerond. Gedeputeerde J. Bronckers (financiën, ruimtelijke ordening) zegt dat voordat nieuwe bodemonderzoeken verricht worden, eerst dossieronderzoek zal plaatsvinden. Bronckers: ,,Wie dat gaat doen, weet ik nog niet. Mogelijk huren we een extern bureau in. Dat lijkt mij gewenst omwille van de objectiviteit en de snelheid.''

Het onderzoek in de dossiers moet inzicht geven in de omvang waarop nieuwe bodemonderzoeken nodig zijn.

De provincie twijfelt overigens niet alleen aan de kwaliteit van de bodemsaneringen. In januari bleek al dat ambtenaren van de afdeling Bodemsanering van de provincie jarenlang ingenieursbureau Iwaco uit Den Bosch bevoordeeld hadden bij het verstrekken van opdrachten voor bodemsaneringen. De saneringsprojecten vielen enkele miljoenen gulden duurder uit dan begroot. De rijksrecherche onderzoekt de gang van zaken rond de aanbestedingen.

Het college van Gedeputeerde Staten kreeg vorige week in een commissievergadering Algemene Zaken van vrijwel alle fracties kritiek op het gevoerde saneringsbeleid.

De kritiek van de commissie gold vooral het feit dat er jarenlang te weinig bestuurlijk toezicht was op de ambtelijke besteding van de miljoenenbudgetten voor bodemsaneringen.