EU: pensioen fiscaal gelijk behandelen

De Europese Commissie dreigt EU-lidstaten voor het Europees Hof te dagen als zij geen eind maken aan fiscale discriminatie van werknemers die in een andere dan de eigen lidstaat pensioenpremie afdragen.

Volgens Eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt) is een dergelijke discriminatie in strijd met het Europees Verdrag. ,,Een volledig functionerende interne markt voor werknemerspensioenen is essentieel om te waarborgen dat burgers hun recht op vrij verkeer kunnen uitoefenen dat in het Europees Verdrag is vastgelegd en zo ook de arbeidsmobiliteit te vergroten'', zei de Nederlandse Eurocommissaris gisteren bij de presentatie van een Commissie-mededeling over pensioenen. De Europese top van Lissabon onderschreef vergroting van de arbeidsmobiliteit begin vorig jaar als belangrijk instrument ter versterking van de Europese economie.

Volgens Bolkestein is de afgelopen jaren gebleken dat veel EU-lidstaten slechts ,,stap voor stap'' fiscale obstakels voor grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen willen wegnemen. Bovendien is voor een Europese richtlijn unanieme instemming van de lidstaten nodig, wat een akkoord onwaarschijnlijk maakt.

De Europese Commissie wil lidstaten daarom zo nodig via procedures bij het Hof dwingen een eind aan de fiscale discriminatie te maken. Volgens de Commissie wijst jurisprudentie van het Hof in individuele gevallen van klagende EU-burgers uit dat lidstaten discriminatie niet kunnen rechtvaardigen met argumenten als verlies van belastinginkomsten of het ontbreken van wederkerigheid tussen lidstaten.

Bolkestein wilde gisteren niet zeggen wanneer hij lidstaten via het Hof wil gaan aanpakken. De Commissie wil eerst de nationale pensioenregels nader bestuderen. Volgens Bolkestein wijst voorlopig onderzoek uit dat België, Denemarken, Finland, Spanje en Zweden er discriminerende praktijken op nahouden. Bolkestein zei dat een multinational met werknemers in alle lidstaten jaarlijks zo'n 90 miljoen gulden kan besparen indien het bedrijf zijn pensioenfondsen kan `poolen'.

De Commissie dringt erop aan dat lidstaten hetzelfde fiscale systeem voor pensioenen gaan hanteren. Dit `EET-systeem' (belastingaftrek voor premies, belastingvrijstelling voor kapitaalwinsten en belastingbetaling over pensioenuitkeringen) wordt door elf van de vijftien lidstaten gebruikt. Hierdoor kunnen problemen van dubbele belasting of nul-belasting worden voorkomen.